Logga in

!

Frågorna som du har svarat på i självskattningen syftar till att ge dig en bild av hur väl du uppfattar att du och din verksamhet arbetar med sex nyckelområden som är centrala i arbetet med att motverka skolavhopp. Varje utbildningsmodul ger dig mer kunskap om ett av nyckelområdena.

Skriv gärna ut diagrammet och ta med det till ett möte med dina kollegor i arbetslaget eller på skolan där ni diskuterar och reflekterar kring följande frågor:

- Vilka likheter och skillnader finns mellan era diagram?

- Vad i er praktik gör att ni upplever vissa områden som styrkor?

- Vad i er praktik gör att ni upplever vissa områden som svagheter?

- Ge exempel på och diskutera vad ni behöver för att utveckla era
svagheter till styrkor.