Du är här

Stödmaterial

Utbildningen DropOuts samlar evidensbaserad  kunskap och kompetens för att motverka skolavhopp i en och samma flexibla webbutbildning. Du som möter unga kan antingen gå igenom hela utbildningen eller delar av den. Du som jobbar i skolan kan välja att göra utbildningen ensam när det passar dig, eller i grupp med arbetslaget eller teamet. Du väljer själv om du vill gå igenom utbildningen steg för steg från början, eller om du vill hoppa in där det passar dig. Utbildningen består av texter, filmer och frågeställningar som kan vägleda dig i arbetet med att motverka skolavahopp.
Unga som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser till ett bra liv. Att motverka studieavbrott är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga ett utanförskap. Här pratar Anna Liljeström från PlugInnovation om riskfaktorer och vilka arbetssätt som är framgångsrika i arbetet med att främja fullföljandet av studier.
Inom Plug In har en prototyp av ett statistikverktyg utvecklats som visar hur man genom systematisk datainsamling och moderna IT-verktyg kan ta fram realtidsstatistik som kan fungera som ett arbetsredskap och beslutsunderlag i arbetet med att förhindra studieavbrott och följa upp genomförda insatser.

 
Karoline Holmgren berättar om arbetet med att stötta nyanländas lärande inom Plug In projektet.