Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
En del elever har bättrat sin närvaro och en del har inte gjort det. Flertalet av de elever som genomförde praktik i väntan på omval, går kvar på det nyvalda programmet med mer tillfredställande studieresultat än tidigare vald studieinriktning. Ett antal av de elever som låg i riskzonen för att hoppa av eller att bli utskrivna har genom enskild undervisning lyckats med att uppnå mål och kunskapskrav i ett flertal kurser. Några av de elever i samma riskzon har dock inte kunnat fullfölja gymnasiet pga icke pedagogiska orsaker. Online-undervisning har möjliggjort studier för vissa elever som haft svårt att ta sig till skolan eller vistas i skolan. De kvalitativa vinsterna är större för den enskilde individen men är svårt att mäta i betyg och närvaro.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I liten utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Gruppens heterogena problematik med svårigheter som oftast bara sekundärt är av pedagogisk art kräver ett intimt samarbete med andra professioner i kommunen. Detta arbete har påbörjats på chefsnivå.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I stor utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I liten utsträckning
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att målgruppens problematik var större än vi trott från början och att svårigheterna ej kunde lösas med enbart pedagogiska insatser utan fick lösas med andra kompetenser så som medicinska och sociala insatser. Förvaltningsöverskridande samverkan är nödvändig för att nå en förbättring.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Den bredd av aktiviteter som verkstaden erbjöd från starten visade sig det inte finnas behov för, vilket vi tror beror på att skolans olika pilotprojekt täckte delar av behoven, t.ex strukturstödet.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Distansundervisning samt väldigt mycket coachande samtal via Facebook, SMS och IRL.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärandemiljön är inte enbart bunden till skolans korridorer och klassrum utan har vidgats till sociala medier.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Goda idéer har inhämtats från jobbskuggning i Buckinghamshire i Storbritannien och från studiebesök i Stockholm, samt från de regionala och nationella spridningskonferenserna i Göteborg respektive Stockholm. Exempelvis så har vi kartlagt frånvaron genom att ringa alla frånvarande elever i år ett och två under en åttaveckorsperiod med syfte att upptäcka elever med behov för att kunna sätta in insatser tidigt.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Vet ej
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
Samtliga företag som erbjudit praktikplatser.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Kontaktperson på Arbetsmarknadsenheten, kontaktperson på Vuxenutbildning och projektledare. Samarbetet fungerade mycket väl under första året men pga att en av kontaktpersonerna slutade sin anställning har det varit svårare att få till stånd möten då den nya kontaktpersonen hade annan yrkesroll.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Gymnasiechef, verksamhetschefer för Arbetsmarknadsenhet och Vuxenutbildning, ekonom, forskare och projektledare
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Plug in Stenungsund har tillsammans med övriga projektledare i Göteborgsregionen(GR) deltagit i den av SKL arrangerade processtödjarutbildningen i jämställdhet för att öka kunskaperna ytterligare. Vi har också som ett första steg börjat dela upp antalet deltagare i Plug in i flickor och pojkar för att bli mer medvetna om fördelningen och för att kunna problematisera. Frågan finns kontinuerligt med på agendan.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Vi förbättrar och behovsanpassar tillgängligheten kontinuerligt då flera rullstolsburna elever börjat på gymnasieskolan och gjort oss uppmärksamma på t.ex. trösklar som varit för höga, dörrar som behövt automatisk öppning mm. Andra hjälpmedel som finns tillgängliga är t.ex. ClaroRead (talsyntes på datorer). Både gymnasieskolan och Vuxenutbildningen har anställt specialpedagoger och speciallärare och stödstugor finns tillgängliga på gymnasiet. Antalet elever på språkintroduktionen har dubblerats och gymnasieskolan har behövt tänka om och har förändrat sitt studieupplägg. I vår årligt återkommande Jobb- och utbildningsmässa i januari där aktiva Plug in verksamheter i Stenungsund samverkar med Arbetsförmedlingen och näringslivet har tillgängligheten för nyanlända uppmärksammats och vi är nöjda med att kunna erbjuda tolkhjälp på sex olika språk.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
Inte alls
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Vet ej
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Vet ej
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Carsten Palmer Schale som är sociolog, specialist i socialpsykologi, filosof, skönlitterär författare, forskare och gästprofessor i flera länder har arbetat aktivt med vår samverkansdel i projektet och har genom att intervjua ett stort antal av målgrupperna berörda personer sammanställt en längre rapport. Denna rapport är som han själv beskriver det ett -"tentativt försök att dels beskriva och kritiskt kommentera Plug In, dels att på ett något collageartat vis ”fotografera” helheten. Framförallt är det dock en rapport som syftar till inte bara en kritik av Plug In, utan även – och mer – antyda framtida möjligheter i ett ”Bortom Plug In”. Rapporten kommer att finnas som bilaga till Plug in Stenungsund
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Kanske borde man ha haft mer tid för reflektion över målgruppens behov innan man satte mål och målgrupp? Ramen för vad som ska utvärderas måste också vara väldigt tydlig från början. Högt ställda mål är bra men måste kunna revideras under tid. Ett ”skolprojekt” på dryga två år mitt i en reformförändring(GY11) medger inte det då det är svårt att se resultat efter så kort tid. Det som varit bra är främst att problematiken belysts och har satt igång tankar och skapat aktiviteter. Det har också kommit på papper att enbart pedagogiska åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra avbrott från gymnasieskolan om problematiken i första hand har sociala och/ eller medicinska orsaker. Tidiga insatser och samverkan krävs!
Workshop: 
Verkstán - Flexibel utbildningsplan

Relaterat projektverkstad