Du är här

Vägledning utan gränser - för nyanlända. Metodutveckling för Studie- och yrkesvägledning i Göteborg

Syfte/mål lokal nivå

Det övergripande målet för studie- och yrkesvägledning innebär att alla elever skall ha tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att de kan göra väl medvetna och underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Kvaliten skapas genom att vi tar fram metoder och arbetsmaterial som ska hjälpa eleven att se karriären ur ett holistiskt perspektiv med fokus på det mångkulturella arbetet, då det idag finns nyanlända från många kulturer i Göteborg, människor som har präglats av olika sociokulturella förväntningar och orienteringar i förhållande till arbete och karriär. Det är därför nödvändigt att skapa förståelse för vägledningsinsatser som kan öka nyanländas förståelse för skola och utbildning. Det är först när nyanlända ser hela sin situation som det nya landets utbildningssystem och karriärvägarna kan bli begripliga.

Lokala mål
Utifrån likvärdighetsmålen utforma metoder som innebär att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, har samma möjligheter till utbildning och arbetsmarknaden. Det innebär att skapa strategier och metoder för Studie- och yrkesvägledare och inför deras arbete med att medvetandegöra elever genom:

1. Strategiska metoder som utvecklas för att öka elevernas framtida val och utbildningsmöjligheter, oavsett förutsättningar och behov
2. Strategiska metoder som ökar elevers förståelse för sitt eget sammanhang i det gamla hemlandet i förhållande till det nya hemlandet.

De lokala målen omfattar ett strävansmål om likvärdig progression oavsett kön, kulturell bakgrund eller språk. Ingångsvärdet är att vi saknar metoder och strategier för att möta dessa elever.