Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Utvecklat en verksamhet och metoder som stöder kommunens vuxenutbildning och som bidrar till att fler inom åldersspannet 19 – 25 år slutför sina studier på gymnasial nivå.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Antalet slutbetyg har mätts. Antalet individer som betygssatts har ökat markant. Färre i målgruppen har behov av stödkurser för att projektet har utvecklat den pedagogiska kartläggningen och strukturen kring antagningen av elever med behov av stöd.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
En känsla av att det är möjligt, alla kan lyckas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi har bildat ett team där vägledning, specialpedagoger och vuxenutbildning har samarbetat för att skapa en bättre studiesituation för individen.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I stor utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
Vet ej
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Förändrad organisation inom vuxenutbildningen. Frågan har lyfts och stärkts inom Kompetenscentrum och Förvaltningen.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Ett lärande om hur man möter olika individers behov och stöd. Det gäller alla yrkesgrupper som möter individerna. Specialpedagoger har haft en konsultativ roll i projektet gentemot övrig personal.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Förändrat organisationen. Infört ett strukturerat arbetssätt för att identifiera målgruppen.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Insatser/ metoder har förändrats i stor utsträckning genom att.xxxxxxxxxxxxxx - Åtgärdsprogram har utvecklats xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Informationsmatrieal har tagits fram.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Nya metoder har utvecklats xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Nivåbedömning genomförs för alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Utbildningsanordnarna har utvecklat sina lärplattformar med mer stödmatreieal och bättre struktur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Vägledningen har fått större förståelse för målgruppen
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Individanpassningen har varit den bärande idén i utveckling av metod. Detta gäller både pedagogiskt innehåll och den fysiska miljön.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Studiebesök, konferanser för inblandad personal i Sverige och England
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
I viss utsträckning
Försäkringskassa: 
I viss utsträckning
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Företag : 
xxxxxxxxxxx
Annat alternativ: 
xxxxxxxxxxx
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
xxxxxxxxxxxxxx
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Delprojektledare (planeringsledare vuxnaslärande) två specialpedagoger, en vägledare
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Ingen prioritering utifrån kön har gjorts utan behovet har styrt
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Anpassning av metoder och information om möjligheten att få stöd vid vuxenstudier har utvecklats. Information finns numera på vuxenutbildningens hemsida. Ett annat exempel är en ruta på ansökningshandlingen där man kan ange behov av stöd/samtal. Information till de 7 utbildnings anordnare och deras lärare som finns inom vuxenutbildningen på förvaltningen. Ett ytterligare exempel är information till verksamheter som möter målgruppen.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
xxxxxxxxxxxx
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I stor utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
xxxxxxxxxxxxx
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Tänk på att avsätta tid och personal för administration. I annat fall riskerar det att ta tid av metodutvecklingen.
Annat: 
xxxxxxxxxxxxxx
Workshop: 
Utveckling av Vuxenutbildningen: Studion

Relaterat projektverkstad