Du är här

Utveckling av Vuxenutbildningen: Studion

Mål och Syfte:
Utveckla en verksamhet och metoder som stöder kommunens vuxenutbildning och som bidrar till att fler inom åldersspannet 19 – 25 år kommer att genomför eller fullföljer sina studier på gymnasial nivå.
 

Studion inom Enheten för Vuxnas lärande ska utveckla både metoder och kompetens så att vuxenstuderande och utbildningsanordnare får nödvändiga underlag för att anpassa undervisningen till studerande med särskilda behov.
 
Målsättningen med Studion är att eleven erbjuds möjligheter till:
- Komplettering till slutbetyg från en påbörjad utbildning på ungdomsgymnasiet.
 
- Slutförande av kurser inom gymnasieskolan som kompletteras till ett slutbetyg från vuxenstudier när den studerande fyllt 20 år.
 
- Behörighet och ökad motivation till att delta i olika former av arbetsmarknadsutbildningar eller andra studier.
 
- Resurser tillförs i form av lärare, specialpedagog och studievägledare vilka analyserar, utreder och lämnar förslag på stödåtgärder så att eleven kan genomföra planerade studier. Inom projektet utvecklas metoder och förhållningssätt gentemot målgruppen så att utbildning och övriga insatser bättre kan anpassas utifrån deras behov. Ett mål är också att stärka och utveckla samverkan mellan de olika verksamheter som på olika sätt kan vara involverade i individens utveckling.
 
Metod:
 
För att genomföra målsättningarna genomförs följande aktiviteter:
 
- Studion inom enheten för Vuxnaslärande Utvecklar ett närmare samarbete inom Kompetenscentrum med Kickens Resursteam, enheten för Vägledningen och vuxenutbildningsanordnarna (7st).
 
- Utveckla samarbetet med kommuns gymnasieskolor.
 
- Utveckla samarbetet med de olika projekt som idag vänder sig till målgruppen.
 
- Utveckla samarbetet med kommunens individ och familjeomsorg.
 
- Utveckla samarbetet med arbetsförmedling.
 
I detta ingår att utveckla förståelsen för följande:
 • Hur samverkan mellan olika verksamheter kan bidra till ett bättre utvecklingsresultat
 •  
 • Vilka faktorer som kan ligga till grund för olika former av inlärningsstörningar
 •  
 • Vad som behöver utvecklas för att en optimal inlärningssituation ska kunna skapas
 •  
 • Vilka faktorer som kan påverka en persons motivation för studier
 •  
 • Vilka hjälpmedel som finns som kan underlätta olika personers utveckling/ inlärningssituation
 •  
 • Hur man bygger ett nätverk av stödjande personer/funktioner i syfte att underlätta och stödja utvecklings/lärprocessen för personer med en komplicerad inlärningssituation
 •  
 • Hur attityder och okunskap hos personal kan bidra till sämre utvecklings/studieresultat
 •  
 • Hur ett coachande förhållningssätt hos personalen kan bidra till bättre utvecklings/studieresultat 
 •  

Det som skiljer arbetssättet inom projektet från tidigare arbete, är att fler verksamheter blir involverade i skapandet av en inlärningssituation som gynnar individens utveckling. Inom denna samverkan kan de olika verksamheterna på olika sätt bidra till att en större och mer varierad resurs ställs till individens och utvecklingsinsatsens förfogande. Ledord för förväntningarna inom Plug in arbetet för Studion är; Individ, Samverkan, Utveckling.
 
Samverkan med de andra delprojekten utnyttjas och eventuella vinster med sammanslagningar och/eller omstruktureringar undersöks.
 

Metod: Arbetsgång för deltagare:
 
Totalt 1.45 tjänster omfattas av utvecklingsarbetet inom Studion.
 
Syfte och mål:
Utveckling av Vuxenutbildningen.
 
Vid ansökningstillfället till Vuxenutbildningen genomförs samtal med vägledare. Här sker en scanning av eventuella behov av att passera via Studion för att utreda eventuellt extra stöd. Vanlig ”stödundervisning” ingår i anordnarnas åtagande. Ett 70 tal har passerat Studion på knappt 1 år av cirka 300-400 i åldersgruppen som läser inom vuxenutbildningen. Kungsbacka har 1600-1700 studerande totalt inom VUX per år, i åldrarna 20-64 år.
 
Insats:
Det görs utredningar (läs och skriv) och dessa resulterar i en plan för hur studierna ska anpassas efter individens behov. Specialpedagogerna gör många utredningar och vi ser att behovet av matematikutredningar har ökat. Med utgångspunkt från det som framkommit i utredningen upprättar specialpedagogerna ett förslag på vilka anpassningar som ska göras för den enskilde eleven. Detta lämnas till den aktuella utbildningsanordnaren (finns 7 vuxenutbildningsanordnare). De som är inskrivna i Studion följs upp regelbundet dels av specialpedagogerna men också av studie- och yrkesvägledare. Vid behov ansöker de studerande om orienteringskursen ”stöd vid flexibla studier” som ger möjlighet till extra handledning och studietid. Våra deltagare är ofta svåra att nå via telefon och många missar avtalade möten. Det går åt mycket tid till att söka kontakt. Om vi inte lyckas etablera kontakt via telefon skickar vi brev och ber dem ta kontakt. Får vi ingen respons då avslutar vi ärendet.