Du är här

Utveckling av Navigatorcentrum

Syfte/mål:
Syftet för Plug In i Östersund är att utveckla arbetsmetoderna på Navigatorcentrum (NC) så att fler unga ska närma sig utbildning, arbetsmarknad och ett självständigt liv. I nära samarbete med barn och utbildningsförvaltningen ska vi också ta tillvara ungdomarnas tidigare skolerfarenheter för att användas i t ex förändrade arbetssätt i grund- och gymnasieskolan.  
 
Mål:

  • Fler ungdomar än idag skall gå vidare till utbildning eller arbete..
  • Skapa en organisation för samverkan runt tydliga gemensamma strukturer för KIA.

 
Miljö:
Navigatorcentrum är en kommunalt finansierad verksamhet för unga 16-25 år utanför utbildning och arbete centralt belägen i Östersund. Ca 250-280 personer deltar i våra verksamheter under ett år. Ca 70 procent av dessa har inte fullföljt gymnasiet.  Varje ungdom har, efter inskrivning, en personlig coach som följer dem tills de skrivs ut.
 
NC är också en samverkansarena för samhällets olika insatser för ungdomsgruppen. Här sitter t ex två handläggare från arbetsförmedlingen med speciellt fokus på målgruppen unga utan gymnasieutbildning. Andra samverkanspartners är socialtjänsten, vuxenutbildningen, gymnasieskolan, försäkringskassan, m fl på såväl strukturell som individuell nivå. En styrgrupp med chefer för dessa organisationer träffas regelbundet på NC.
 
Målgrupp:
Ca 50 ungdomar 16-25 år som varken arbetar eller studerar och som inte fullföljt sina grund- eller gymnasiestudier.
 
Metod:
I NC.s Plug In verkstad planerar vi att ha grupper med 6-8 deltagare i varje ”kurs” om 8 veckor. Innehållet utgår ifrån deras livssituation kopplat till studier eller arbete. Mycket fokus kommer att läggas på grupprocessen och på deras tankar och idéer om sitt liv kopplat till utbildning och arbete. En fördjupad kartläggning runt individens möjligheter och behov kommer att ske tillsammans med coachen och ev samverkanspartners.  Ungdomarna har full delaktighet i sin egen planering och helheten är alltid i fokus. Tillsammans med ungdomarna utvecklas idéer, verktyg, metoder och arbetssätt som leder till att målgruppen hittar vägar till studier och arbete.
 
Kopplat till detta och NC.s övriga verksamheter finns studiestöd i form av en studio en dag/v bemannad med en pedagog.