Du är här

Utveckling av KIA-verksamhet med ungdomscoach

Målgrupp:

(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Målgrupen för projektet är ungdomar mellan 16 och 20 år som omfattas av det kmmunala informationsansvaret.Dessa ungdomar finns varken i arbete eller studier. Några har hoppat av gymnasiet, några har aldrig börjat.

 

Mätbara/uppföljningsbara mål:

Målet är att minska antalet hemmasittare samt öka antalet ungdomar som fullföljer sina gymnasiestudier inom 4 år. Efter projektets slut ska en organisation för samverkan finnas i Lessebo kommun, för att möta målgruppen i framtiden.

 

 Startdatum/slutdatum:

20121201 - 20131130
 

 Beskrivning av Plug in verkstad:

Ungdomscoachen arbetar uppsökande och individbaserat med ungdomarna i målgruppen. Stor vikt läggs vid att bygga relationer, få förtroende och hitta hållbara lösningar för ungdomarna. Ungdomscoachen träffar eleverna personligen för motiverande samtal samt har kontakt via telefon och Facebook för att följa upp hur det går för dem. Ungdomscoachen följer med ungdomarna på studiebesök, t.ex. till en gymnasieskola eller folkhögskola, och hjälper vid behov till med att ordna praktikplatser till ungdomar som inte alls är studiemotiverade. Samverkan sker med KIA-samordnare, Studie- och yrkesvägledare, kurator, gymnasieskolan i Lessebo samt gymnasieskolor i andra kommuner.  
Tankar finns om att utveckla arbetet med unga föräldar. Det är en grupp som ofta trillar ur skolan och behöver stöd för att fullfölja sina studier.

 

Miljöbeskrivning: 
Lessebo kommun är en pendlarkommun med ca 8000 invånare och fyra huvudorter. Utbildningsnivån i Lessebo kommun är låg, vilket är en konsekvens av den lokala arbetsmarknadens utformning. Studietraditionen är även den förhållandevis låg. Lessebo kommun har en gymnasieskola med introduktionsprogram där det går ca 45 elever. Övriga elever går på nationella program i andra kommuner, främst i Växjö och Emmaboda.