Du är här

Utveckling av KIA verksamhet

 

Syfte/mål:

 

Projektets övergripande mål är att minska andelen ungdomar 16-30 år som inte slutför gymnasiet till tio procent. Krokoms lokala verkstads mål är att avhoppade elever ska få vetskap om vilka olika studieformer som finns och vad som krävs för att de ska få jobb inom det yrke de vill. Målsättningen är sedan att de väljer att återuppta/påbörja sina studier igen. Orsaken till att de hoppade av ska även kartläggas i syfte att bidra till att metoder och arbetssätt vidareutvecklas.  
 
Miljö: 
Upptagningsområde är hela Krokoms kommun. Kommunen är en glesbygdskommun där 19,5% av invånarna har högskoleutbildning och där medelinkomsten per år är 252 500kr före skatt. De personer som har utländsk härkomst i kommunen har främst kommit hit antingen som ensamkommande flyktingbarn (19 platser) eller som kvotflykting (avtal på 30 pers/år). Lokalerna som projektet disponerar ligger i centralorten Krokom. Lokalerna är en del av Lärcentrums lokaler och de är placerade på en skolgård där elever från 7-9:an går. I Lärcentrums lokaler bedrivs SFI studier för 28 elever samt en utbildning inom vård och omsorg 1dag/v. Vissa av deltagarna har gått 7-9:an på samma skola tidigare. Krokoms kommun ingår i ett gymnasieförbund (JGY). Förbundets gymnasieskolor ligger alla i Östersunds kommun. För många elever innebär det en lång resväg till gymnasiet och för vissa så innebär det att de bor inackorderade i Östersund. Det går få bussar till de mindre orterna. Om man hoppar av gymnasiet så ska Krokoms arbetsmarknadsenhet kontakta eleven utifrån det kommunala informationsansvaret.
 
Målgrupp: 
Avhoppade elever. Från sept -12 till juli -13 var målgruppen 16-24 år men från aug- 13 och framåt så har målgruppen utökats till att omfatta även de som är mellan 25-30 år. Det har gått olika länge sedan ungdomarna hoppade av skolan men överlag så är det ungdomar som bedöms stå långt ifrån arbete eller studier. Det kan exempelvis bero på att de har läs och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk etc.
 
Metod:              
I Krokoms verkstad arbetar en auktoriserad socionom 0,90%, en studie och yrkesvägledare 0,10% och en studie och yrkesvägledare 0,30%.    
 
Krokom arbetar med 2 olika metoder där huvuddelen av resurserna går till orienteringskurserna. Kursen erbjuds målgruppen utav de myndigheter/instanser de har kontakt med och/eller i form av ett brev eller telefonsamtal till de som omfattas utav det kommunala informationsansvaret. Innan de påbörjar kursen så träffar vi dem enskilt för att skriva in dem i projektet samt fråga dem om de är i behov av något särskilt stöd.
 
Kursen innehåller:
 
Studievägledning i grupp 3,5h/vecka (studie- och yrkesorientering), företagsbesök 3,5h/vecka, fysisk aktivitet regelbundet, matlagning 2-3h/vecka, gruppövningar kring självförtroende/självkänsla, övningar och föreläsning kring studieteknik, skriva CV, lösningsinriktade workshops för att definiera sina mål och medel,  studiebesök på olika skolor  
 
Vi försöker blanda aktiviteterna så att varje vecka ska innehålla delar av alla olika områden. Detta för att behålla deltagarnas fokus på studier eller arbete men samtidigt få med sig helhetstänktet kring sig själva (mat, sömn, mående & motion). Kursen bygger på ett holistiskt sätt att se på människan och deras förutsättningar till förändring.
 
Kursen är 17,5h/ vecka i 10 veckor. Varje grupp bestående av 8-10 personer.
 
Den andra metoden vi har är Studiecoachning. De som återupptar sina studier erhåller stöd i att planera sina studier, motiverande stöd samt hjälp att fixa praktiska saker ifrån kursledarna de haft på kursen. De erbjuds även att nyttja lokaler och material på Lärcentrum. Studiecoachningen utförs av en socionom och en studie- och yrkesvägledare.
 
Utveckla det kommunala informationsansvaret
Sista metoden i Krokoms verkstad är ett strukturellt utveckilngsarbete med det kommunala informationsansvaret. Det innebär att skapa en handlingsplan för hur vi ska arbeta med detta framöver, att skapa politisk förankring för det arbetet samt arbeta för att kommunen ska avsätta personella resurser för KIA. De som omfattas av det kommunala informationsansvaret kontaktas och erbjuds ovanstående kurs eller studiecoachning.     
 
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Krokom har en relativt god arbetsmarknad. Det har att göra med att Krokom ligger geografiskt sätt mitt emellan Östersund och Åre. Viktigt att lägga till är att det finns många byar i den norra kommundelen som har långa pendlingsavstånd till skola eller arbetsmarknad. Det är således en kommun med stora kontraster.