Du är här

Utökat mentorskap

 

Syfte/mål: övergripande

 

Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt
 
Målgrupper: 
Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning. För närvarande pågår en kartläggning av denna riskgrupp och den kommer att specificeras ytterligare. Sju klasser ingår i tre pilotprojekt som har startats upp i förebyggande syfte med bakgrund i att föregående års elever på dessa program hade hög eller omfattande ströfrånvaro och/eller icke godkända betyg.
 
Syfte och mål: delprojekt utökat mentorskap
Att utveckla elevens självkänsla, självkännedom, motivation och skapa en ”samhällsvetaridentitet” samt utveckla förmågan att ta ansvar för sitt eget och andras lärande för att öka måluppfyllelsen i kurser/ämnen och minska risken för studieavbrott/avhopp.
 
Insatser/Aktiviteter:
Genom ett varierat utbud av aktiviteter där flera olika personalgrupper runt eleverna samarbetar för att skapa en för eleven känsla av sammanhang samt utveckla en positiv studiesituation med ökad motivation där eleven och dennes lärande står i centrum.
 
• Att med en utvecklad mentorsroll och plugin-lärare arbeta praktiskt med studieteknik dvs. visa på goda exempel och därefter praktisk låta eleverna prova olika sätt att förbereda sin läxläsning och inläsning inför prov på mentorstiden. Litteratur och t.ex. Björn Liljeqvist filmklipp.
 
• Att på mentorstiden ha återkommande samtal om elevens individuella studieplan och studiesituation samt ev. behov av stöttning i lärandesituationen.
 
• SYV har coachande samtal utifrån framtidsplaner enskilt och i grupp om framtiden och drömmar.
 
• Att kuratorn arbetar med stresshantering och avstressande övningar tillsammans med eleverna.
 
• Att eleverna tillsammans med mentorn diskuterar innehållet i SA-programmet och vad det innebär att vara en samhällsvetare. Vad är en ”samhällsvetaridentitet”?
 
• Att mentorerna utifrån en ny manual hanterar frånvaron.
 

 

Miljöbeskrivning: 
Miljö: Stenungsund är en kommun med drygt 24000 invånare. Det finns en kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola, Nösnäsgymnasiet, där det i år går ca 1200 elever. Drygt 50% av dessa är folkbokförda i Stenungsund, ca 30% i vår närkommun Tjörn, drygt 10% kommer från Orust och av resterande del är de flesta folkbokförda i våra närkommuner, Kungälv och Lilla Edet. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studier från grundskole- till högskolenivå, svenska för invandrare och särvux. Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till drygt 500. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för det kommunala informationsansvaret och erbjuder bland annat vägledning, jobbsökaraktiviteter och fysisk träning.