Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har etablerat kontakt med skolor i regionen för att kunna följa upp kommunens ungdomar. Vi har testat olika sätt att få del av elevernas studieresultat och närvaro.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Vi har ju arbetat med ungdomar som går nationellt program och försökt hitta lösningar för att hindra ett avhopp, dvs de har aldrig lämnat skolan.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Inte alls
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I liten utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Kommunens och skolor i regionen har blivit mer uppmärksamma på vilka faktorer som kan leda till avhopp och har tagit kontakt med hemkommunen för att tillsammans försöka hindra ett avhopp.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
Inte alls
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Inte alls
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Lärandet sker framförallt ute på skolorna när vi efterfrågar resultat och ställer frågor om åtgärder etc.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Det har varit svårt att hitta ett fungerande sätt att få information om alla elever kontinuerligt. Ett samarbete i regionen kommer förhoppningsvis att ske inom en snar framtid.
Nya arbetssätt/metoder: 
I liten utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Alla elever berörs
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Alla elever berörs
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I liten utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
Inte alls
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
Workshop: 
Uppföljning och DropOut-grupp

Relaterat projektverkstad