Du är här

Uppföljning och DropOut-grupp

Då en majoritet av kommunens ungdomar studerar under annan huvudman så har vi försökt utveckla ett system för att följa upp dessa elever och stötta vid behov. Uppföljningen genomfördes genom att studieplan, närvaro samt ev åtgärdsprogram begärdes in och sedan behandlades materialet. Vissa skolor tog vi kontakt med för att återkoppla arbetet med eleverna. Detta arbete var enormt tidskrävande och vi måste hitta ett bättre sätt att få information om eleverna.
 
Vi startade även en DropOut-grupp bestående av kurator, SYV och pedagog som tillsammans har varit runt och presenterat sig på de skolor där flertalet av våra ungdomar väljer att studera. Under dessa möten har vi fått träffat representanter för skolledning och elevhälsa. Målet med dessa träffar har varit att skapa en kontakt med respektive skola för att lättare följa upp elever och även fungera som bollplank för skolorna när en elev trots stöd inte klarar sin skolgång. Detta har fungerat bra och många skolor tar kontakt med DropOut-gruppen och tillsammans diskuterar vi fram förslag hur eleven ska lyckas med sin skolgång. Ibland är DropOut-gruppen med på möten tillsammans med elev och vårdnadshavare. DropOut-gruppen har en större kunskap om vad hemkommunen har att erbjuda för stöd till elev eller familj.