Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Minskat antal avhopp från gymnasieskolan för den grupp elever som deltagit i projektet. Ett förbättrat överlämningsarbete mellan högstadiet och gymnasieskolan. Utvecklad metod för identifiering av elever "i riskgrupp för avhopp".
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Vi har mätt avhoppsfrekvens i riskgruppen jämfört med samtliga elever. I riskgruppen har ingen elev hoppat av studierna under projekttiden.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Ett förbättrat överlämningsarbete mellan högstadiet och gymnasieskolan som lett till följande arbetsrutin: Elever som identifieras tillhörande "riskgrupp för avhopp" erbjuds ett längre samtal tidigt höstterminen åk1 och detta samtal genomförs av studie- och yrkesvägledare, klassföreståndare, kurator eller skolsköterska. Utvecklad metod för identifiering av elever "i riskgrupp för avhopp".
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Förändrade rutiner för överlämningsarbetet högstadiet-gymnasieskolan.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Insikten att en del elever under den första gymnasietiden behöver en starkare bekräftelse av vuxna i gymnasieskolan. Elever kan vara osäkra på sitt gymnasieval, de kan ha flyttat hemifrån för sin skolgång och utifrån detta känna en stor osäkerhet inför framtiden och på sin förmåga att klara av gymnasietiden. För dessa elever kan ett tidigt uppföljande vägledningssamtal eller ett "välkomstsamtal" vara av stor betydelse för att eleven skall känna trygghet och tro på sin egen förmåga. De utvecklingssamtal som mentorer/klassföreståndare brukar ha i okt/nov riskerar att komma alldeles för sent för dessa elever, de har redan givit upp, hoppat av eller bestämt sig för att hoppa av. Därför är ett tidigt samtal viktigt. Det gäller också att hitta rätt avgränsningar av riskgrupp då tidiga samtal pga resursbegränsningar inte är möjligt att genomföra med alla elever vilket ju annars skulle vara bäst, att alla elever får del av detta.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Insatsen består av att genomföra vägledningssamtal med eleverna dels om den information och vägledning de fått inför gymnasievalet samt om mottagandet på gymnasiet/ programmet. Vi ska identifiera hur olika anpassningar och stöd fungerar, vilken arbetsbelastning eleverna tycker att de har och hur eleverna upplever bemötandet på gymnasiet. I de fall där samtalet visar på behov av förändringar av det individuella upplägget kommer kontakt att tas med ansvarig rektor/elevhälsa/ syv samt med klassföreståndare/mentor för återkoppling.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Studie- och yrkesvägledare (projektledare) i samverkan med programansvariga rektorer och klassföreståndare
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektledare (studie- och yrkesvägledare) Gymnasiechef Ekonom (kommunens representant)
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Projektet har varit fullt tillgängligt för alla oavsett ev. funktionshinder.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Grunden för Västerbottens ansökan om att medverka i Plug In var, och är, det samverkansavtal som samtliga länets kommuner är med i och som gäller gymnasieutbildning. Ett viktigt steg i utvecklingen av samverkan har varit att fem kommuner delat målbeskrivning och målgrupp för verkstaden Första rummet samt att tre kommuner gjort på samma sätt kring verkstaden Samspråka. Resultaten består i att i samband med igångsättning av verkstäderna fördes ett samråd mellan kommunerna kring hur respektive kommun skulle utveckla organisation och metoder i verkstäderna. Underhandskontakter har funnits under tiden för att förfina metoder med mera. Inte minst den samverkan som låg till grund för seminarierna i konferensen Bemötande, samverkan och resultat i Lycksele i februari 2014 som visar på att dessa verkstäder arbetat med en minsta gemensamma nämnare. Ett annat resultat är att samverkan, med den kunskap vi har idag, går att fördjupa för att få en snabbare erfarenhetsspridning av metoder med mera samt att de enskilda verkstäderna får en återkoppling från andra kring sitt arbete. På regional nivå har projektledaren varit involverad i arbetet med handlingsplan för ny programperiod till socialfonden. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har ledningen för region Västerbotten informerats om arbetet i Plug in och på så sätt påtalat vikten av det arbete som utförs samt kunnat lyfta dessa frågor till en strategisk nivå inom region Västerbotten.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
Workshop: 
Uppföljande vägledningssamtal

Relaterat projektverkstad