Du är här

Uppföljande vägledningssamtal

Bakgrund:
När vi skulle utforma den nya SYV-verkstaden inför hösten 2013 tog vi utgångspunkt i dels erfarenheterna från den gamla verkstaden med intervjuer och dels från den verkstad med prioriterade hälsosamtal som genomförts på två gymnasieskolor i Skellefteå. Från ”prioriterade hälsosamtal” kan vi se att det är viktigt att det blir rätt omfattning på antalet elever för att man ska hinna följa upp alla som man prioriterat. Det är också viktigt att styra urvalet mot rätt grupper och att de är väl definierade. Från SYV-verkstaden kunde vi se att vägledningen måste ge eleverna möjlighet att drömma och känna hopp inför framtiden. Vi noterade också att det var viktigt att eleverna fick en bra start på gymnasiet med rätt stöd och bra bemötande. Vi drog också slutsatsen att det krävs en tydligare struktur och en klar indelning av vilka elever man prioriterar för samtal. För att man ska kunna följa eleverna är det viktigt att utveckla dokumentationen som vägledarna gör. Ytterligare en slutsats från den gamla SYV-verkstaden är att det kan vara lättare att bedriva arbetet om man håller verkstaden i en kommun, å andra sidan ställer det krav på att hitta bra sätt att sprida resultatet på till övriga kommuner i länet. Det är mot denna bakgrund som arbetet med den nya SYV-verkstaden utvecklats.
 
Syfte/mål:
Under hösten 2013 kommer studie- och yrkesvägledare att göra prioriterade vägledningssamtal med elever som börjar på gymnasiet. Syftet är att följa upp de insatser som görs i gymnasieskolan för att eleverna ska klara sina studier samt öka elevernas motivation för studierna. Målet är också att förbättra vägledningsinsatserna på både grundskolan inför gymnasievalet och på gymnasiet under utbildningstiden.
 
Miljö:
Verkstaden kommer att bedrivas i Lycksele. Lycksele är en inlandskommun med ca 210 som börjar åk 1 på Tannbergsskolan, av dessa är ca 85 från andra kommuner. Från grundskolan i Lycksele börjar ca 125 elever på Tannbergsskolan. 
 
Deltagare: (målgrupp(erna)
Deltagare är elever i åk 1 som har låga eller ofullständiga betyg, elever som har haft hög frånvaro i högstadiet, elever som gjort omval och de som inte fått sitt förstahandsval. Samtliga elever kommer från grundskolan i Lycksele. Målet är att genomföra uppföljande vägledningssamtal med ca 40 elever.
 
Metod (insatserna):
Samtliga elever får minst två samtal vardera under hösten. Insatsen består av att genomföra vägledningssamtal med eleverna dels om den information och vägledning de fått inför gymnasievalet samt om mottagandet på gymnasiet/ programmet. Vi ska identifiera hur olika anpassningar och stöd fungerar, vilken arbetsbelastning eleverna tycker att de har och hur eleverna upplever bemötandet på gymnasiet. I de fall där samtalet visar på behov av förändringar av det individuella upplägget kommer kontakt att tas med ansvarig rektor/elevhälsa/ syv samt med klassföreståndare/mentor för återkoppling. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan genomför samtalen. Under våren gör vi en uppföljning för att se hur eleverna klarar sina studier genom utvecklingssamtalen och betygsresultaten. Under våren 2013 har en kartläggning gjorts för att se vilka elever som tillhör målgruppen. Vi har också genomfört särskilda överlämnanden till gymnasieskolan för eleverna i målgruppen där studie- och yrkesvägledarna har deltagit. Samtalen beräknas hålla på till slutet av november.
 
Resultat:
Vi förväntar oss att resultatet ska bli en förbättrad vägledning inför gymnasievalet och ett mer anpassat mottagande i gymnasieskolan. Vi förväntar oss också att eleverna ska känna en ökad motivation och en ökad trivsel. En större andel elever kommer att fullfölja sin individuella studieplan.