Du är här

Uppfölj 16-19, Utveckling av KIA-verksamhet

Syfte/mål
Syftet är att inom ramen för Plug In förbättra och stimulera rådande förvaltningars arbete, samarbete och insatser för att förebygga avhopp och utanförskap för målgruppen ungdomar. Det handlar om att utveckla arbetssätt, processer, samverkansformer, kommunens uppsökande arbete samt uppföljningen av de insatser som görs för KIA-ungdomar.
 
Målgrupp
Ungdomar 16-19 år, skrivna i Göteborgs kommun, som ingår i det kommunala uppföljnings- eller informationsansvaret. Verksamheten riktar sig till ungdomar som inte går i gymnasieskolan och inte har slutbetyg från densamma.
 
Metod
En samordningsgrupp för uppföljningsansvaret med ansvariga chefer från stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningsförvaltningen och sociala resursförvaltningen tillsätts.
 
En processledare/projektledare med ansvar för samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och mellan desamma och utbildningsförvaltningen tillsätts.
 
En enhet för uppföljningsansvaret inrättas och ska i samverkan med stadsdelsförvaltningarna bedriva aktivt kartläggningsarbete med målsättning att nå minst 90% av ungdomarna.
 
En metodhandbok för att säkra ett likvärdigt arbete inom kommunen upprättas.
Elevregistrets uppföljningsmodul vidareutvecklas och webbaseras för att stödja systematisk uppföljning av de insatserna som erbjuds målgruppen.
 
Motivationshöjande insatser i form av termins- ”kickstart”-kurser utvecklas. Se separat delprojekt: Kickstart - delprojekt inom Projekt Uppfölj 16-19.
 
Metodutvecklingsinsatser i första hand inom coachande förhållningssätt, metod och ungdomsfrågor för all personal inom kommunens uppföljningsansvar och samverkan med stadsdelsförvaltningarna.
 

Miljöbeskrivning
Antalet ungdomar i Göteborgs stad i åldersgruppen 16-19 år var i september 2012 totalt 22 007. Av dem var 16 080 elever i gymnasieutbildning, varav knappt hälften gick i kommunala skolor, 4774 hade avslutat sin gymnasieutbildning, 59 var beviljade studieuppehåll och 1094 fanns ungdomar registrerade inom det kommunala informations och uppföljningsansvaret. Av de elever som påbörjade sin utbildning vid någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor 2007, fick 68% slutbetyg 3 år senare medan 12% fortfarande fanns inskrivna i någon av de kommunala gymnasieskolorna, minst 13% av elevgruppen avbröt sin utbildning. Av de elever som fick slutbetyg efter 3 år hade 86% grundläggande högskolebehörighet, dvs 41,5% av den ursprungliga elevgruppen saknade högskolebehörighet. Göteborgs stad utbildning ansvarar för det kommunala informations och uppföljningsansvaret för gruppen 16-19 år i samverkan med de 10 stadsdelarna.