Du är här

Studieteknik

Syfte/mål:
Att elever fullföljer sin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt och/eller att få redan avhoppade ungdomar som står utanför verksamhet till utbildning eller arbete.
 
Deltagare:
Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning eller som har avbrutit/gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg.
 
Specifik målgrupp gymnasiet:
Elever i riskzonen för att avbryta sina studier. För närvarande pågår en kartläggning av denna riskgrupp och den kommer att specificeras ytterligare. Sju klasser ingår i tre pilotprojekt som har startats upp i förebyggande syfte med bakgrund i att föregående års elever på dessa program hade hög eller omfattande ströfrånvaro och/eller icke godkända betyg.
 
Följande insatser genomförs:
Fyra klasser i år ett undervisas i studieteknik, två klasser får ta del av ett utökat mentorskap vilket bland annat innefattar studieteknik och ytterligare en grupp elever får ta del av strukturstöd via ett åtgärdsprogram.
 
 

Miljöbeskrivning: 
Stenungsund är en kommun med drygt 24000 invånare. Det finns en kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola, Nösnäsgymnasiet, där det i år går ca 1200 elever. Drygt 50% av dessa är folkbokförda i Stenungsund, ca 30% i vår närkommun Tjörn, drygt 10% kommer från Orust och av resterande del är de flesta folkbokförda i våra närkommuner, Kungälv och Lilla Edet. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studier från grundskole- till högskolenivå, svenska för invandrare och särvux. Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till drygt 500. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för det kommunala informationsansvaret och erbjuder bland annat vägledning, jobbsökaraktiviteter och fysisk träning.