Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har påverkat skolans struktur hur man jobbar med potentiella avhoppare i ett förbyggande syfte. Skolan arbetar i ett förebyggande syfte att förhindra avhopp. En medvetenhet när det gäller avhopp samt eventuella orsaker till detta, från lärare och skolledning. De metoder som vi har tagit fram går att implementera i organisationen utan att behöva tillskjuta extra medel. Metoder och aktiviteter kommer att implementeras i skolans verksamhet. Minskat avhopp och större närvaro.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
vi har inte mätt något
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
-Jobba medvetet och förebyggande med t ex föreläsning kring arbetslivsorientering i årskurs 1 -Tydliga rutiner kring att, tidigt, upptäcka elever som befinner sig i riskgruppen för att hoppa av -Nära och regelbundet samarbete med EVG (elevvårdsgruppen) -Aktiv implementering av studieteknik i den dagliga verksamheten
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Vet ej
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Vet ej
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att jobba förebyggande. Att jobba med den egna strukturen och organisationen med konkreta kort - och långsiktiga mål
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Nej vi har hållit fast i den plan vi tog fram i början på projektet.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
Vet ej
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Det var tre aktiviteter som vi ser kan och har gjort skillnaden. Studieteknik, arbetslivsorientering samt introduktionsveckan. Studietekniken har handgripligen påverkat att elever stannat kvar istället för att hoppa av skolan/byta program. Tack vare studietekniken kan dom hantera de krav som ställs på att studera på gymnasiet. De övriga två är mer förebyggande och svåra att mäta under så kort tid hur det påverkat eleverna.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
-Att jobba förebyggande med att förbättra arbetsmiljön, t ex i samband med den s k introduktionsveckan -Aktivt, regelbundet samarbete med EVG (kurator, skolsköterska, rektorer) -Aktivt, regelbundet arbete med studieteknik
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Inga sådana aktiviteter
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I viss utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I liten utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Annat alternativ: 
- fritidsgården "Hallen" - Svenska arbetsgivarföreningen - Framtidsfrön
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Deltagit i aktivteter och hållit i information på skolan samt engagemang
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
En studie- och yrkesvägledare och en förstelärare i engelska
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Rektorerna på Carlsunds Utbildningscenter och Platengymnasiet. Verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, en ekonom och projektledaren
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektansvariga på Carlsund Utbildningscenter, projektansvariga på Platengymnasiet och projektledaren
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Genusperspektiv när det gäller elevernas valkompetens Det krävs en specifik kunskap för att arbeta med just genusfrågor; häri ligger en utmaning
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Deltagit i, och föreläst på, spridningskonferenser Föreläst på konferenser, t ex Lärarförbundets ’Den stora arbetsmarknadsdagen’
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
Inte alls
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
Inte alls
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Dom har inte påverkat det lokala arbetet med projektet
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
- Börja på ett tidigt stadium med att konkretisera vilka mål projektet ska fokusera på - Gör upp en tidsplan för kort- respektive långsiktiga mål - För loggbok under arbetets gång, dokumentera - Utvärdera med intervaller för att tydliggöra vad som fungerat och vad som inte fungerat - Ha en dialog och nära samarbete med den som äger projektet (rektorerna på skolan) - Förankra och informera om projektet och dess syfte inte bara inledningsvis, se till att göra det med intervaller
Workshop: 
Studie och yrkesvägledning

Relaterat projektverkstad