Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Projektet har utformat regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning (SYV) i Östergötland och Tranås. Målet är att skapa en högre kvalitet och en mer likvärdig SYV i regionen inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Så att individers möjligheter att göra väl underbyggda val förstärks. Rekommendationerna innehåller effekt och resultatmål som rekommenderas kommunerna att ta med i det systematiska kvalitetsarbetet. Målen kommer att följas upp lokalt och regionalt. Ett antal delmål har uppnåtts under vägen till huvudmålet: - Projektet har erbjudit huvudmän, L15 (politisk arbetsgrupp Regionförbundet) samt förvaltningschefer gymnasieskola och grundskola i regionen två utvecklingsdagar, för att skapa en gemensam kunskapsbas för området SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV-arbetet. - Genomfört elevenkäten SYV- barometern Ung 2013 med samtliga elever i åk 9 i regionen samt spridit resultatet lokalt, regionalt och nationellt. - Genomfört en enkät till regionens studie- och yrkesvägledare SYVBarometern 2013. Resultatet har spridits lokalt, regionalt och nationellt. Båda enkäterna har varit ett kunskapsunderlag till att identifiera utvecklingsområden för SYV i regionen och för att utforma den regionala rekommendationerna. - Rektorer och studie- och yrkesvägledare på grundskolan har erbjudits en utvecklingsdag för att skapa en gemensam kunskapsbas för SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV- arbetet. - Regionala rekommendationer med indikatorer för systematiskt kvalitetsarbete för SYV i Östsam beslutades i den regionala politiska arbetsgruppen L15, (Bildningsnämndernas ordförande i respektive kommun). -Implementeringen av rekommendationerna har gjorts i chefsgrupper och hos studie- och yrkesvägledare under projektettiden. 13 av 14 kommuner har nu klara eller påbörjade lokala huvudmannaplaner för SYV som utgår från de regionala rekommendationerna. De lokala planerna kommer under 2015 att implementeras och brytas ner i skolans egen plan som ett stödjande dokument i SYV-arbetet. Ett steg i den lokala implementeringen är att kommunerna kommer att organisera fortbildning för lärare inom området SYV.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Det vi mätt i SYV-projektet är årskurs 9 elevers uppfattning om valet till gymnasieskolan och skolans vägledning. Vi har även mätt hur studie- och yrkesvägledarna (grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen) uppfattar SYV-arbetet på sin skola vad gäller: mål, stöd från ledning, samarbete omvärld, behov av kompetensutveckling m.m. Eleverna pekar på att det har behov av få mer kunskap om arbetslivet, att få möjlighet till flera samtal med studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledarna säger att man upplever inte att arbetet på skolan sker enl allamäna råden för SYV. De saknar lärarnas del i SYV-arbetet. De saknar handlingsplan/mål i kommunen och på skolan för arbetet. Resultatet påvisar att projektets arbete är helt i linje med de behov som finns i kommunerna.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
Vet ej
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
Vet ej
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Politiker, förvaltningschefer, skolledare och rektorer tillsammans med studie- och yrkesvägledarna har genom projektet fått en ökad kunskap om vad skolans styrdokument säger om SYV. Samt konkreta verktyg för att arbeta med frågan. Projektet har varit en motor för att starta upp ett utvecklingsarbete i regionens kommuner och även i flera andra regioner i landet. 13 kommuner arbetar på att utforma övergripande kommunala planer med satta mål med den regionala som grund. Skolornas arbetssätt kommer att påverkas genom att lärarna nu kommer att genomföra det uppdrag som de har utifrån gällande styrdokument. (Där flertalet av kommunerna brustit tidigare)
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
De regionala rekommendationerna för studie- och yrkesvägledning innebär att vi byggt en ny struktur där kommunerna utgår från den regionala överenskommelsen i sitt lokala utvecklingsarbete. Region Östergötland kommer att följa upp målen och de satta regionala ansvarsområden. Den regionala överenskommelsen har lyft upp utvecklingsarbetet för SYV i kommunerna/regionen och vi har nu den som en grund för fortsatt arbete och uppföljning. Projektets arbetsgrupp kommer att drivas vidare av Region Östergötland som en regional utvecklingsgrupp för studie- och yrkesvägledning.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Ansvariga huvudmän (politiker, skolledare och rektorer) i kommunerna har fått en förståelse för vad skolans styrdokument säger om studie- och yrkesvägledning och hur de kan påverka arbetet till att bli mer framgångsrikt genom att sätta mål för SYV-verksamheten och efterfråga resultaten. Studie- och yrkesvägledarna har tillsammans med sina rektorer fått verktyg för ett lokalt utvecklingsarbete. Ett lärande har också skett i de grupper som tidigare har räknats upp gällande betydelsen för eleverna att utveckla en valkompetens för att kunna hantera de val som de ställs inför i livet, Bla. val av utbildning och arbete. Det handlar om att förstå vad mitt val innebär och vad det får för konsekvenser.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
På grund av att Regionförbundet Östsam från den 1/1 2015 skulle bilda en ny organisation tillsammans med Landstinget - Region Östergötland genomfördes inte delmålet - Att revidera ”SYV- sidan” på www.ostsam.se och skapa en grund för en metod- och kunskapsbank, eftersom en ny webbsida ska utformas i den nya organisationen. Vid projektets start anställdes en projektledare 50% som efter ca 4 mån slutade sin tjänst vilket innebar att projektet försenades och fick lite mindre tid än från början beräknat. Ny projektledare blev redan anställd person på Regionförbundet, tidigare regionalprojektledare Plug In.
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I stor utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Vi har ännu inte sett resultat av de regionala rekommendationerna kopplat till individen/eleven. Det förväntar vi oss att se under läsåret 2015/2016.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Lärande miljöer - Projektet har skapat lärande miljöer som tex workshops vid flera tillfällen och för flera olika målgrupper. Det har även varit ett stort lärande i vid arbetsgruppens möten. Lärandet har genomsyrat projektet. Samverkan - Projektet har i alla delar bestått av samverkan. Innovativ verksamhet - Målet med projektet att arbeta fram regionala rekommendationer för SYV är att bryta ny mark. Vi har inte kunnat hitta något motsvarande i landet. Det har vi också sett i den uppmärksamhet/intresse som projektet fått från andra regioner. Strategisk påverkan - Projektet har haft en stor påverkan genom att det har blivit en regional överenskommelse och att kommunerna nu börjar att arbetar efter rekommendationerna.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
Arbetsgruppen har tagit del av internationell forskning.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I stor utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
inga allas
Annat alternativ: 
Inga alls
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Kommunrepresentanter har tillsamman med projektledare arbetat fram rekommendationerna. Vi har haft referensgrupper bestående av befintliga nätverk inom Regionförbundet från kommunerna, nätverk för studie- och yrkesvägledare, grundskole-och gymnasiechefer, vuxenutbildningsansvariga, politiker.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Robert Jansson , utvecklingsledare Kinda kommun Birgitta Heikne Tegström, sakkunnig/utvecklingsledare SYV i Norrköpings kommun Mariette Gustavsson, SYV-samordnare Motala Kommmun Ingrid Palgård, sakkunnig Söderköpings kommun Annelie Turesson, syv Vuxenutbildningen Vadstena/Motala kommun Helene Sjöberg, projektledare SYV, Regionförbundet Östsam
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektledare Helene Sjöberg, Region förbundet Östsam Projektansvarig Malin Thunborg, Regionförbundet Östsam Ekonom Hillevi Strid
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Referensgrupper bestående av befintliga nätverk inom Regionförbundet från kommunerna, nätverk för studie- och yrkesvägledare, grundskole-och gymnasiechefer, vuxenutbildningsansvariga, politiker.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Syftet med projektet har varit att : - Att skapa en likvärdig men inte likformig studie- och yrkesvägledningen i regionen. - Att individer ska göra sina framtidval med större kunskap om sig själva och om arbetsmarknadens branscher och behov samt med kunskap och kännedom om hur kön, social och kulturell bakgrund påverkar våra val. I de enkäter som genomförts (SYV Barometern Ung, och SYV Barometern syv) har resultatet presenterats könsuppdelat.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
I utformandet av rekommendationerna har vi medvetet arbetat för att elever med funktionsnedsättning t.ex. elever på särskolan ska omfattas av rekommendationerna. Vid workshops som hållits inom projektets har tillgänglighetsanpassning gjorts i form av lokaler, syn-och hörsel m.m.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Regionförbundet har ansvarat och drivit detta projekt som är ett arbete som utgår från den regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) Där Regionförbundet och kommunerna rekommenderas att utveckla SYV i regionerna. Resultaten är beskrivna ovan.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
Inte alls
Målgruppen 2. Föräldrar: 
Inte alls
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I viss utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Pluginnovation har bidragit med tips om forskning och möjlighet att bolla tankar kring en fortsatt utveckling av SYV i delprojektet. Övriga aktörer har inte påverkat detta delprojekt. I stort för Plug In har SKL gett projektet "muskler", det har inneburit en styrka och givit en legitimitet för regionen/kommunerna att SKL har varit projektägare. Det rådde en stor otydlighet från SKL i början av projektet. Där finns krävs förbättring till nästa projektstart. Pluginnovation har varit ett stöd gällande forskning, metodbeskrivning, uppföljning, utvärdering.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Framgångsfaktorer: - Projektet utgick från kommunernas upplevda behov - Förankring hos politiker och ansvariga chefer/tjänstemän - Regionförbundet hade redan upparbetade nätverk med målgruppen för förankringen. - Engagerad, målinriktad, prestigelös och kunnig arbetsgrupp - Inspirerade och kunnig föreläsare/konsult - Noga med att hålla tidplanen som var mycket tajt. Vid uppstarten anställdes en extern projektledare 50% som slutande efter 3-4 mån (personliga skäl) vilket innebar en förskjutning av tidplanen och att det blev en "tajt" process för att hålla planen.
Annat: 
Regionala forum i andra regioner, Jämtland, Södermanland, Kalmar, Stockholm, Örebro. Det har varit ett mycket stort intresse från andra regioner över vårt arbete. Vid nationell konferens, Stora Arbetsmarknadsdagen i Stockholm.
Workshop: 
Studie- och yrkesvägledning i Östsam

Relaterat projektverkstad