Du är här

Studie- och yrkesvägledning i Östsam

Mål
Genom en gemensam regional ansats skapa en högre kvalitét i Studie- och yrkesvägledningen i regionen. Så att individers möjligheter att göra väl underbyggda val förstärks.
 
Syfte
• Att skapa en likvärdig men inte likformig studie- och yrkesvägledningen i regionen
 
• Att individer ska göra sina framtidval med större kunskap om sig själva och om arbetsmarknadens branscher och behov samt med kunskap och kännedom om hur kön, social och kulturell bakgrund påverkar våra val.
 
• Att ta fram förslag på gemensamma indikatorer för det systematiska kvalitetsarbetet gällande SYV.
 
Projektbeskrivning
En gemensam ansats tas genom att utveckla rekommendationer för studie- och yrkesvägledningen i regionen där alla kommuner kan ställa sig bakom minsta gemensamma nämnare för vad man anser är god nivå för Studie- och yrkesvägledningen/orienteringen i regionen. Rekommendationerna blir ett dokument som ska utgå från rådande styrdokument bl.a. Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (Skolverket 2009:6) samt aktuella rapporter och forskning . Fördjupade kunskaper och ökad förståelse: Ett första steg är att genom lärandeseminarie/workshops ge huvudmän, politiker, förvaltningschefer en gemensam kunskapsbas för SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV-arbetet. Steg två är att målgruppen tillsammans identifierar lokala utvecklingsområden som behöver prioriteras i syfte att stödja en regional strategi. Ett behov av gemensam kunskapsbas för SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV-arbetet finns även hos rektorer i regionen. Rektorer tillsammans med Studie- och yrkesvägledare erbjuds regionalt lärandeseminarie/workshops.
 
Systematiskt kvalitétsarbete:
För att möjliggöra uppföljning av SYV-arbetet i kommunerna krävs ett systematiskt kvalitetsarbete. Projektet tar fram förslag på hur det kan se ut, att hitta indikatorer för att mäta studievägledningens kvalitet och effekter och vad som kan mätas lokalt och regionalt. Skolverket kommer under oktober 2013 med nya Allmäna Råd för Studie- och yrkesorientering. Där finns ett stort behov av implementeringsarbete i kommunerna och ett processtöd ska erbjudas kommunerna under 2014. Kunskaps- och metodbank. Att på regional nivå samordna kunskaper och metoder som ett stöd för att organisera studie- och yrkesorienteringen i kommunerna. Att använda ”SYV sidan” på ostsam.se som en plattform för metod och kunskapsbank. I en metod- och kunskaps bank kan rektorer, lärare och SYV hämta inspiration för att organisera det gemensamma SYV arbetet på skolan. En arbetsgrupp som består av kommunrepresentanter och leds av projektledare bildas.
 
 
Mål/aktiviteter som ska vara uppnådda senast 30 juni 2013:
• Genom lärandeseminarie/workshops ge huvudmän, L15 (politisk arbetsgrupp Östsam) samt förvaltningschefer gymnasieskola och grundskola i regionen en gemensam kunskapsbas för SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV-arbetet.
 
• Att målgruppen får en gemensam kunskapsbas för SYV samt förstår olika rollers ansvar i SYV-arbetet.
 
• Påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram regionala rekommendationer för SYV • Elevenkät SYV- barometern Ung genomförd av samtliga elever i åk 9 i regionen
 
 
Mål/aktiveter som ska vara uppnådda senast 31 december 2013:
• Presentation av resultat av SyvBarometern Ung har spridits lokalt, regionalt och nationellt
 
• Identifierat lokala utvecklingsområden som behöver prioriteras i syfte att stödja de regionala rekommendationerna.
 
• Enkät till regionens studie- och yrkesvägledare SYVBarometern 2013 genomförs i nov/dec
 
• ”SYV- sidan” på ostsam.se är reviderad och metodbank och kunskapsbank påbörjad.
 
 
Mål/aktiviteter som ska vara uppnådda senast 30 juni 2014:
•Genom lärandeseminarie/workshops ge rektorer och studie- och yrkesvägledare på grundskolan i regionen en gemensam kunskapsbas för SYV samt förståelse för olika rollers ansvar i SYV- arbetet.
 
• Förslag på hur ett systematiskt kvalitets arbete för SYV kan genomföras i kommunerna finns.
 
• Alla kommuner har tagit del av processstöd för implementering av reviderade Allmäna råden.
 
•Regionala rekommendationer för SYV i Östsam finns och är beslutade och implementeringen är påbörjad.
 
 

Miljöbeskrivning: 
Regionförbundet Östsams 13 medlemskommuner samt Tranås.