Du är här

Strukturstöd

Syfte/mål: Övegripande
Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt. Målgrupper: Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning. Specifik målgrupp gymnasiet: Elever i riskzonen för att avbryta sina studier. För närvarande pågår en kartläggning av denna riskgrupp och den kommer att specificeras ytterligare. Sju klasser ingår i tre pilotprojekt som har startats upp i förebyggande syfte med bakgrund i att föregående års elever på dessa program hade hög eller omfattande ströfrånvaro och/eller icke godkända betyg.
 
Syfte/mål delprojekt: Strukturstöd
Behovet av stöd i planering av studier i stort och av enskilda moment i undervisningen har ökat tydligt i alla skolformer. Med början läsåret 12-13 startades därför Strukturstugan, en stödverksamhet för elever som har behov av ökad struktur på ena eller andra sättet. Stugan är ett komplement till våra andra Stugor, vilka är ämnesstöd i matematik, svenska och engelska.
 
Strukturstugan bemannas av två elevassistenter med lång erfarenhet, som tidigare arbetat i speciell verksamhet för elever med AS-problematik och haft allmänt studiestöd.
 
Strukturstugan erbjuder individuellt utformad handledning i skolarbetet, hjälp med att planera läxläsning med mera. Möjlighet till att starta skoldagen med att gå igenom schemat finns. Hur mycket och vilket stöd en elev får utgår från dennes behov.
 
 

Miljöbeskrivning: 
Miljö: Stenungsund är en kommun med drygt 24000 invånare. Det finns en kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola, Nösnäsgymnasiet, där det i år går ca 1200 elever. Drygt 50% av dessa är folkbokförda i Stenungsund, ca 30% i vår närkommun Tjörn, drygt 10% kommer från Orust och av resterande del är de flesta folkbokförda i våra närkommuner, Kungälv och Lilla Edet. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studier från grundskole- till högskolenivå, svenska för invandrare och särvux. Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till drygt 500. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för det kommunala informationsansvaret och erbjuder bland annat vägledning, jobbsökaraktiviteter och fysisk träning.
Kontaktuppgifter: 
Carina Pedersen, Nösnäsgymnasiet, SYV carina.pedersen@stenungsund.se