Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
En uppskattning fanns att målgruppen till antalet var så pass stor att vi skulle nå 40 inskrivna deltagare under projekttiden. Den siffran blev i slutänden 23 inskrivna (men sköt i höjden direkt på hösten 2014 pga aktualiseringar från AF). Det kan hända att tex soc-handläggarna inte alltid aktualiserar de ungdomar de jobbar med. De som gått till studier: 7 De som gått till arbete: 5 De som fick praktik: 1 Till annan aktör: 3 3 flyttade 4 var då fortfarande inskrivna.
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Vi har noterat att många har fobier/besvär med moment som att ringa på telefon eller åka buss eller vara där det är okända människor. Dessa besvär har vi själva arbetat med och fått resultat för några individer, eller hänvisat till universitetets gratis fobiterapi. Det har under projektets gång visats att det finns många individer som behöver hjälp med kontakter utåt, mot myndigheter, arbetsgivare, studiebesök, arbetsträning eller att peppas till kontakt med vänner.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Hela verksamheten är ju ny så det ger en stor skillnad i arbetssätt och riktlinjer. Innan kunde KIA-ungdomarna endast ringas upp och erbjudas SYV-samtal. Nu kan vi även jobba med hälsan och följa med på studiebesök och mycket mer. Vi kan se och arbeta holistiskt med varje deltagare. Vi sprider även förståelsen inom kommunen för hur de här ungdomarna generellt fungerar och vilka resurser de har. Många behöver den påminnelsen ofta eftersom de är vana mer självgående ungdomar.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I stor utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Vi är en ny verksamhet som har lyckats etableras i kommunen. Detta blir tydligt av det stora samverkansnätverket vi har. Tydligt är att Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blir kompletterade med sådant de inte får eller har tid till att själva bistå ungdomarna med. Vi ser att det är viktigt att se till att kommunpolitikerna hålls väl informerade löpande och bjuds in till verksamheten -detta för att nu och framåt få tillräcklig budget trots att verksamhetens arbete inte är lagstadgat (utom KIA/KAA som skulle kunna skötas någon annan stans.)
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Stort lärande för oss två nya personal i verksamheten angående målgrupp, metodik och samverkan mellan parter. Politikerna har lärt sig mer om detsamma. Deltagarna har lärt sig om sina möjligheter (inte minst olika studievägar) och fått upp ögonen för sina egna egenskaper samt i viss utsträckning även kunskap om fenomen som ligger till grund för deras nuvarande situation. Vi har en hypotes att kunskap om dessa fenomen ger förståelse och fascination för hur det har blivit, ist för att enkomt sätta sig själv eller andra personligen i skuld för tillkortakommanden som de upplever.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vi började med att ha en kurs för en grupp men behoven var så kraftigt olika att vi gick över till individuellt upplägg. Detta har fungerat bra och i synnerhet då vi också har erbjudit kortare hälsokurs som komplettering. Då har de ju också fått styrkan av gruppeffekter. Vårt upplägg som först skulle innebära en stor portion photo voice-metod ändrades då vi övergick till individuella träffar. Metoden gör sig då inte lämplig. Flera deltagare kan inte åka buss av olik anledningar och många har inte råd med körkort så vi har fått ta bil/buss ut till de ungdomarna.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I stor utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Annat, nämligen: : 
Nu finns ju resurserna som inte tidigare fanns. Personal, lokal och metodik.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I stor utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
I stor utsträckning
Försäkringskassa: 
I stor utsträckning
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
Ett antal företag har bistått med praktikplatser.
Annat alternativ: 
Vi har bjudit in bank och polis mfl att träffa deltagarna då vi hade kurs för grupp.
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
Vi har haft en stabil arbetsgrupp för nya aktualiseringar av deltagare samt för kunskapsutbyte om hur individer fungerar samt de olika organisationernas möjligheter och begränsningar. Även hur de personer som ingått i arbetsgruppen har spridit vetskap om hur verksamheten fungerar (till fler i sina organisationer och generellt).
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Representanter från arbetsförmedling, försäkringskassa, IFO från socialtjänsten, SYV från lärcentrum och så vi -två personal från Navigator. SYVen kom till efter en tid. En mycket bra lösning.
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Personalen har varit medveten i vardagen om hur vi neutralt bemött deltagarna. Vi har hållit yrken för könsneutrala. Vi har kartlagt kön på KIA-listan och jämfört med hur många som tackar ja till Navigator. Där såg vi att flickor tackade ja till 100% och långt ifrån alla pojkar (som är överrepresenterade på KIA-listan) tackade ja. Detta resultat har vi spridit till politiker och samverkansparter så att de kan se över sin egen organisation för att ex se om personal erbjuder pojkar och flickor olika saker/på olika sätt.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Alla har kunnat vara inskrivna hos oss tack vare fysisk tillgänglighet till vår lokal samt att vi kan åka ut till deltagarna. Dessutom har vi i personalen fått fortbildning kring olika funktionsnedsättningar "som inte syns" vilket utvecklat vårt förhållningssätt. Och tålamod om man så vill. Vi talar även i klartext, konkret för att undvika missförstånd. Vi lägger stort fokus på att bekräfta deltagarnas egenskaper som styrkor även då en viss egenskap/diagnos i vardagen brukar benämnas som begränsande. Bidrar till förmåga till synvändor och stärkt självbild. En lurig faktor som vi uppmärksammat är hur man ska hantera om någon deltagare sprider missnöje till andra ang. verksamheten. Då kanske någon i stort behov väljer att tacka nej utan att prova själv. Vi tror att vi klarat oss hyfsat bra från det fenomenet iaf.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
Den regionala KIA/KAA-gruppen har initierats och har resulterat i kunskaps- och erfarenhets-utbyte mellan kommunerna i länet. Dessutom har en kommun tillsatt en KIA-handläggare tack vare initiativet. Vi lyfter också tillsammans KIA-frågorna regionalt inför politiker och media. En annan fördel med det regionala samarbetet är att vi kan låna lokaler på andra orter om vi behöver träffa deltagare utanför Bergs kommun.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I liten utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I stor utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I stor utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
European minds gav oss tydligt verktyg för att utveckla verksamheten och processen. "Problemträdet och målträdet" var väldigt bra. Även synliggörnadet av att det var vi själva som skulle stå för mycket av utvärderingarna sen. Vi lyfte blicken. Mycket bra. Pluginnovation har med sin entusiasm bidragit både i regionen och nationellt med att visa på hur våra resultat kommer att betyda för många framöver. Har svarat på frågor när det behövts. SKL har känts tillgängliga och närvarande.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Flernivå-arbetet är suveränt. Att det ska finnas målsättningar för lärande för alla nivåer. Att vi har jobbat så tight och setts frekvent i regionen. Att vår regionala projektledare har varit så pedagogisk och duktig och vävt oss samman så att vi känner ett starkt "vi". Vi benämner varandra som kollegor över kommungränserna. I vår verksamhet så har vi samarbetat mellan två projekt. Det har fungerat jättebra med gemensamma avstämningsmöten och vi har kunnat bredda och komplettera varandra för att nå projektens olika mål. Tveksamt om en rektor ska vara projektägare. Finns både för- och nackdelar. Nackdelen har varit att projektägaren varit ganska frånvarande.
Annat: 
Lokaltidningar har skrivit artiklar. Vi har deltagit i större konferenser i länet och landet. Vi har haft nyinvigning där kommunens tjänstemän, politiker och allmänhet var inbjudna, samt andra verksamheter från länet. Vi har deltagit i lokala temadagar, där vi haft informationsbord.
Workshop: 
Samverkan och individuellt utformade handlingsplaner