Du är här

Samspråka 3

Verkstaden bedrivs under två lektionspass/vecka i form av individuellt språkstöd. Språkstödet ges av specialpedagog. Det är eleven själv som inför varje pass avgör vad språkstödet ska fokusera på, utifrån vad som förnärvarande känns "tungt".Parallellt med arbetet mot eleven pågår kartläggning av vilka svårigheter nyanlända möter på fler av skolans studieförberedande program.
 
Syfte:
Att elever med annat modersmål än svenska ges möjlighet att klara godkänt betyg i teoritunga ämnen, med hjälp av ett positivt bemötande och tidiga stödinsatser. Syftet är också att kartlägga nyanländas situation/svårigheter med målet att kunna utvecklas på detta område.
 
Mål:
Att eleverna ska klara godkänt betyg i de kurser de valt. Målet är också att alla undervisande lärare arbetar språkstödjande och språkutvecklande oavsett ämne och kurs.