Du är här

Samspråka 2

Verkstaden riktar sig främst mot elever i åk 1. Just nu arbetar vi med elever på elprogrammet, Fordonsprogrammet samt Vårdprogrammet. Erfarenheter har visat att dessa elever upplever starten på gymnasieprogrammet som oerhört tung med nya ämnen och okända ord. Aktiviteter bedrivs med 2 lektionspass/vecka i små grupper 2-5 elever).Det är eleverna som avgör vad språkstödet ska fokusera mot, beroende på vad som för närvarande känns "tungt".Språkstödet ges av ämneslärare/ svenskalärare i nära samarbete med ordinarie undervisande lärare. 
 

Syfte:
Att elever med annat modersmål än svenska redan från kursstart ges möjligheter att tillgodogöra sig innehållet i programtypiska ämnen, på det program de valt. .Syftet är att  stötta dessa elevers språkutveckling och  kunskapsinhämtning. Syftet är också att undervisande lärare får en förändrad syn på sin lärarroll; Deras uppgift är både att vara ämneslärare och ”språklärare”.
 
Mål:
Det övergripande målet är att bland elever med annat modersmål än svenska öka andelen som avslutar sina studier med fullständiga betyg Målet är att regelbundet språkstöd ger eleverna det stöd de behöver för att känna att de lyckas och därmed stannar kvar på det program de valt.
Målet är också att  bestående samverkan uppnås mellan svenska 2-lärare och ämneslärare samt att utvecklandet av metoder och arbetssätt utöver ovanstående också ska ge en strukturpåverkan med bestående effekt.
 

Miljöbeskrivning: 
Tannbergsskolan i Lycksele är en gymnasieskola med ca 800 elever fördelat på nationella program och introduktionsprogram. Eleverna är rekryterade från Lycksele kommun samt kommuner nära Lycksele. Ca 40 elever går just nu på Tannbergsskolans Språkintroduktion som är indelad i 4 perioder/ klasser: A-D. En stor del av eleverna som avslutat Språkintroduktionen väljer ett yrkesprogram.