Du är här

Samspråka

Syfte/Mål:
Det övergripande målet är att minska andelen ungdomar med annan bakgrund än svenska som modersmål och som avslutar sina studier utan fullständiga betyg. Vi utvecklar metoder och arbetssätt för att stötta dessa elevers kunskapsinhämtning och språkutveckling.
 
Miljö:
Liljaskolan i Vännäs är en gymnasieskola belägen 3 mil från Umeå. 75% av eleverna kommer från andra kommuner. Detta är möjligt utifrån den samverkan som finns i Västerbottens län. Liljaskolan tar emot elever från cirka 60 kommuner i Sverige samt elever från andra länder. Vännäs kommun erbjuder boende för cirka 200 elever då eleverna bor i egna rum eller lägenheter. Liljaskolan har ett stort utbud av program och större delen av eleverna läser på yrkesprogram. Liljaskolan har 900 gymnasieelever varav cirka 10% har annat modersmål än svenska.
 
Deltagare:
Urvalskriterierna är att eleverna går på gymnasiet och bedöms tillhöra riskgruppen för ofullständiga betyg eller avhopp från gymnasieskolan. Detta med grund att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i svenska, främst ord och begrepp. Urvalet görs av rektor i samverkan med projketledaren.
 
Metod:
Samspråka på Liljaskolan arbetar för att ge eleverna förutsättningar att klara sin utbildning med Integrerad svenska. Detta utförs individuellt eller med en grupp elever och sker i samarbete mellan yrkeslärare/ämneslärare med lärare i svenska som andraspråk. Lärare i yrkesämnet/ämnet och läraren som undervisar i svenska som andraspråk samverkar kring eleven/eleverna inom ramen för ämnet. Samverkan går ut på att ge eleverna den grund i språket som behövs för att klara ämnet eller yrkesområdet. I vissa fall koncentreras arbetet till att förbereda eleverna inför kommande studier. Lärarna planerar olika avsnitt som berörs för att ge eleverna en god grund att förstå innehållet. Det handlar om att stärka elevernas förförståelse på olika områden inom den utbildning och de kurser eleven/eleverna har. Utifrån elevernas enskilda behov kan lärare i svenska som andraspråk stötta upp i den befintliga lärmiljön. Schemalagda positioner förtydligar stödet till eleverna. Ferieskola har erbjudits för att förstärka svenska språket.
 
Tillvägagångssätt: Liljaskolan har valt att dela in Språkintroduktion i tre delar utifrån elevernas språknivå. När eleverna kommer som nyanländ till Sverige läser de i första hand svenska, engelska, integrerad svenska mot matematik samt praktiska ämnen på grundskolenivå. Förutom detta har eleverna "sångsvenska" för att förstärka inlärningen av det svenska språket. Den andra delen koncentreras sig på integrerad svenska mot SO- och NO-ämnen. Detta ska ge en förkunskap i ord, begrepp och genrekunskap för att underlätta för fortsatta studier. När eleverna har en tillräckligt god grund påbörjar de sina studier i SO- och NO-ämnen som ligger inom ramen för den tredje delen. På yrkesprogrammen stöttar läraren i svenska som andraspråk eleverna i yrkesämnen. Detta sker i samverkan med yrkesläraren.
 
Behöver utvecklas:
Kriterier för att avgöra när eleverna har en tillräckligt god grund för att klara studierna i SO- och NO-ämnen.