Du är här

Realize Skellefteå

Syfte/mål lokal nivå

Projektets mål är att öka andelen andraspråkselever som når gymnasieexamen. Detta hoppas man att uppnå genom att utveckla stödet till samt anpassa skolorganisationen kring elever som på grund av kort vistelsetid i Sverige har svårt att tillgodogöra sig undervisning på gymnasieskolans nationella program. För att möta stödbehovet hos elevgruppen erbjuds ett riktat språkstöd, analysera stödbehoven och modifiera studieplanerna samt försök att anordna arenor där gymnasieskolans personal får tillfällen att samverka och att förstärka kompetensen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Därtill finns en ansats, att genom elevenkäter och intervjuer med såväl elever som personal, att ringa in områden där andraspråkseleverna fastnar respektive lyckas.

Språkstödet introduceras innevarande termin (ht -15) och kommer att centreras kring begreppsbildning, studieteknik och handledning. De ämnen som är aktuella i språkstödsverksamhetens initialskede är svenska, matematik, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen pga. att det är i dessa ämnen som andraspråkseleverna möter stora svårigheter. Försök görs också att anordna anpassat stöd i ämnet engelska.