Du är här

Rampen - Utveckling av flexibla utbildningsalternativ

 

Syfte och mål:

 

Det övergripande syftet är att motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-25 år boende i Partille kommun. Plug In i Partille leds av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsförvaltningen i nära samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.
 
Delprojektmål:
Rampen Projektet ämnar förebygga gymnasieavbrott genom att målgruppen som identifierats i riskzon för studieavbrott erbjuds individuellt stöd och gruppaktiviteter på den lokala gymnasieskolan, Porthälla Gymnasium. Projektverkstaden Rampen är ett komplement till och en förstärkning av skolans ordinarie resurser. Målet är också att hitta nya flexibla utbildningsalternativ och nya insatser/metoder för målgruppen som kan komma att implementeras efter projektets slut.
 
Målgrupp:
Elever 16-24 år som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning på den lokala gymnasieskolan, Porthälla Gymnasium. Obehöriga elever studerandes på IM-program är i prioritet. Insatser: Rampen är en projektverkstad på den lokala gymnasieskolan, Porthälla Gymnasium, och som först initierades 2012-11-01. Rampen riktar sig till Porthällaelever som har identifierats i riskzon för studieavbrott. Den primära målgruppen är obehöriga elever på skolans olika introduktionsprogram. Rampen består av en socialpedagog (75%) som tillsammans med en fritidsledare, en elevassistent och kuratorn på IM jobbar kompletterande med målgruppen. Överlag utvecklas Rampen i nära samverkan med rektorer och elevhälsa på den lokala gymnasieskolan.
 
De insatser/aktiviteter som genomförs av Rampen är främst:
 
▪ Individuell coaching/uppföljning i socialpedagogisk anda. Det rör sig bland annat om stödsamtal, strukturstöd, studiesupport och i grund och botten om en otvungen vuxenkontakt som tar elevens hela livssituation i beaktande. För att bli aktuell för stödet, har eleven i regel ett åtgärdsprogram och stödet är förankrat hos berörd rektor och elevhälsopersonal.
 
▪ "Läxan på Laxen": studie- och läxhjälp efter skoltid Under två eftermiddagar i veckan (2 tillfällen x 2 timmar) finns socialpedagogen, fritidsledaren och elevassistenten på plats i ett av skolans elevcaféer, vars verksamhet då är stängd, och erbjuder elever studerandes på den lokala gymnasieskolan studiesupport.
 
▪ Rampenlektioner. Rampen har på drygt en termin kommit att integreras på IM i allmänhet och i utbildningen Individuellt alternativ i synnerhet. Konkret har det för höstterminen -13 lett till ett nytt flexibelt studiealternativ - en ettårig variant som kallas för IMIc och som består dels av grundskoleämnen, dels av motivationshöjande insatser som ansvaras av Rampen. Socialpedagogen håller i två lektioner/veckan för en grupp med IM-elever (främst från klass IMIc men även vissa elever från andra IM-program). Innehållet är under ständig utveckling, men har hittills mestadels handlat om gruppstärkande aktiviteter och "livskunskap".
 
▪ "Fredagsgruppen" Socialpedagogen och kuratorn på IM har tidigt under vårterminen -13 identifierat en grupp med tjejer som har låg självkänsla/tilltro till den egna förmågan och som behöver Rampens stöd. Eleverna går på olika IM-program. Fredagar efter skoltid har gruppen träffats och erbjudits stärkande aktiviteter såsom inomhusklättring, bowling, bakning, filmvisning och silversmide. Insatsen ansvaras och genomförs av socialpedagogen och kuratorn.
 
▪ Ingången till IM Successivt under projektiden har socialpedagogen i Rampen också kommit att jobba med hemmasittande elever som hittat tillbaka till skolan och även fyllt en viktig funktion för obehöriga elever i 9:an som i förtid och i försiktig takt slussats in på IM. Detta är ett större utvecklingsområde, där den lokale projektledaren och rektorn på IM för en kontinuerlig dialog med grundskolans stödverksamheter och rektorer samt med andra berörda verksamheter inom social- och arbetsförvaltningen.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Den stora utmaningen med det kommunala informationsansvaret i Partille är att närmare 80 % av Partilleungdomarna väljer att läsa gymnasiet i en annan kommun i regionen. Tidig kontakt med målgruppen i grundskolans slutskede och regional samverkan är nödvändiga utvecklingsområden. Det förebyggande arbetet på den lokala gymnasieskolan riktar sig till elever i riskzon för studieavbrott – oberoende av om de är folkbokförda i Partille eller inte.