Du är här

Rampen- coachande verksamhet för ungdomar i riskzon

Syfte/mål lokal nivå

Arbetet med likvärdighet i Plug In 2.0 GR baseras på den information om projektverkstädernas målgrupper som framkommer i datainsamlingen och den gemensamma enkät vi fått från PlugInnovation. Med likvärdighet menas att genom olika typer av stödinsatser ge alla ungdomar lika möjligheter att lyckas i verkstäderna, oavsett deras individuella förutsättningar. Syftet är att säkerställa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Metoder för att uppnå likvärdighetsmålet fastställs utifrån lokala förutsättningar, beroende av hur verkstadens målgrupp och miljö ser ut. Utifrån detta är följande mål formulerat:

• Alla Rampens deltagare, oavsett individuella förutsättningar, visar på en likvärdig progression.

Ytterligare mål som är kopplade till den lokala verksamheten omfattar:

• Deltagarna ska få en ökad kunskap om arbetsmarknaden

• Deltagarna skall uppleva att deras medverkan i Rampen 2.0 har gjort dem bättre motiverade att ta sina betyg.

• Deltagarna skall uppleva att deras medverkan i Rampen 2.0 har gjort dem bättre rustade för att på sikt flytta hemifrån.

• Deltagarna skall uppleva att deras medverkan i Rampen 2.0 har gjort att de trivs bättre på skolan.

• Deltagarna ska uppleva att deras hälsa förbättrats.