Du är här

Ragunda kommun

Syfte/mål lokal nivå

Ragunda kommun har som mål att ge elever ökat meritvärde och minskade betygsskillnader mellan könen. Ragunda har som mål att arbeta med elevers inställning till skolan, hur de uppfattar sin framtid samt hur undervisande lärare genomför sin undervisning och bedömning.
Enhetliga och tillämpbara frånvarorutiner med tidiga insatser med målet att uppnå ökad närvaro är en organisationsfråga som ämnar till att göra det synligt för lärare, skolledare och huvudman vilken systematik som kan finnas i elevers frånvaro och därifrån komma med insatser i rätt tid.
En av studie- och yrkesvägledarens viktigaste uppgift är att informera eleverna om den segregerade arbetsmarknaden och stötta lärarna i deras undervisning. SYV har en viktig funktion när det kommer till att skapa positiva målbilder för eleverna men också genom att i sitt arbete tillsammans med mentorer främja en god skolanknytning för eleverna. SYV har tillsammans med skolan en viktig roll att få eleverna antagna till ett realistiskt förstahandsval till gymnasiet.
Ragunda bedömer att arbetet med värdegrunder är av största vikt där vi ser att det är viktigt för elever och vårdnadshavare att bli bemötta på ett bra sätt i sin skolmiljö. Skolornas arbete med en likabehandlingsplan som är väl etablerad på alla skolor i kommunen är nödvändigt för att arbeta för en kommun som är tillgänglig för alla, som arbetar mot diskriminering och för en ökad jämställdhet mellan könen. Det har visat sig att det bemötande som eleverna får är en avgörande framgångsfaktor när det gäller skolanknytning och uppfattning om skolan och genom arbetet med värdegrunderna synliggör vi vikten av det bemötande som eleverna behöver.

Kortsiktiga mål
• Alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg i alla ämnen.
• Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till nationellt gymnasieprogram.
• Tydliga enhetliga frånvarorutiner tillämpas bland all personal i skolorna.
• Öka nyanlända elevers behörighet till nationella gymnasieprogram.
• Politiker och beslutsfattare i Ragunda kommun ska känna till Plug In 2.0 och vad Ragundas del i projektet innebär.
• Politiker och beslutsfattare i Ragunda kommun ska ha god kännedom om frånvarostatistiken vid kommunens skolor.

Långsiktiga
• Ökad närvaro på föräldramöten.
• Minskade avhopp från gymnasieskolan.
• Alla pedagogisk personal ska känna ansvar för alla elever.
• Ökad närvaro bland eleverna.
• Bättre skolanknytning mellan hem, elev och skola.
• Skolorna ska präglas av tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering.
• Över tid ska allt arbete som arbetas fram under Plug In 2.0 genomsyra all kommunens grundskoleverksamhet.