Du är här

Porten - Utveckling av KIA-verksamhet

Syfte:
Det övergripande syftet är att motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-25 år boende i Partille kommun. Plug In i Partille leds av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsförvaltningen i nära samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

 
Mål:
Ett lokalt mål är att 100 % inom det kommunala informationsansvaret nås för kartläggning och att åtminstone 50 % av de ungdomar som blir aktuella för insatser slussas vidare för utbildning eller annan meningsfull sysselsättning. Ett annat mål är att 50 % av de ungdomar som saknar fullständigt gymnasium och har remitterats via arbetsmarknadsenheten går vidare till studier eller arbete efter genomförda insatser. Målgrupp: Ungdomar mellan 16-25 år som inte fullföljt sina gymnasiestudier och som är utan sysselsättning.
 
Delgrupp 1:
Målgruppen inom det kommunala informationsansvaret; ungefär 50 deltagare varje läsår, baserat på tidigare statistik (25 avbrott och 25 med samlat betygsdokument).
 
Delgrupp 2:
Arbetslösa ungdomar upp till 25 år utan fullständigt gymnasium (KIA-målgruppen ej inkluderad). Ungefär 20 deltagare per år.
 
Metod:
Porten är en kompetenshöjande och vägledande verksamhet – en utveckling av det tidigare Ungdomsnätverket i Partille kommun. Verksamheten fungerar främst som en väglednings-/slussinstans för KIA-ungdomar och för arbetslösa Partilleungdomar upp till 25 år. Ett multikompetent team har bildats – ett team som på bestämda tider bemannar verksamheten. Teamet leds av projektledaren och består i nuläget av följande professioner/kompetenser: jobbcoach, fältare, socialsekreterare, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och kurator. Porten startade 1 september 2012 och har lokaler i nära anslutning till kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), vilket i sig skapar gynnsamma förutsättningar för samverkan. Syftet är inte att bygga upp en parallell verksamhet och göra det som AME eller Arbetsförmedlingen redan erbjuder, utan snarare att stötta och ”lotsa” ungdomar vidare till rätt instans och därefter följa upp dem.
 
Insatser som Porten i huvudsak inriktar sig på och erbjuder:
 

 • Utveckling av det operativa uppföljningsarbetet enligt KIA och kvalitetssäkring av arbetet, såsom utformandet av handlingsplan, manual för kartläggningssamtal och registrering/dokumentation i befintligt elevregistersystem.
 • Porten ska utveckla ett ”hälsospår” under hösten 2013.
 • Tillgång till en arbetsförmedlare för samtal och konsultation.
 • Individuell coaching/uppföljning på regelbunden basis (främst av jobbcoachen).
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal och eventuella studiebesök på skolor.
 • Praktik och/eller arbetsträning via Porten.
 • Möjlighet till samtalsstöd hos kurator från Ungdomsmottagningen som ingår i teamet.
 • Fältsekreteraren bedriver - i dialog med teamet och med kollegorna från Fältgruppen - ett uppsökande arbete (KIA) och kan också hänvisa ungdomar till Porten. Jobbsökaraktiviteter, såsom utformandet av ansökningshandlingar och coaching
 • Tillgång till socialsekreterare för samtal och konsultation.
 • Möjlighet att träna på gym tillsammans med fältsekreteraren i teamet. ▪ Stöd vid inskrivning på Arbetsförmedlingen.
   
Miljöbeskrivning: 
Miljö: Den stora utmaningen med det kommunala informationsansvaret i Partille är att närmare 80 % av Partilleungdomarna väljer att läsa gymnasiet i en annan kommun i regionen. Tidig kontakt med målgruppen i grundskolans slutskede och regional samverkan är nödvändiga utvecklingsområden. Det förebyggande arbetet på den lokala gymnasieskolan riktar sig till elever i riskzon för studieavbrott – oberoende av om de är folkbokförda i Partille eller inte.