Du är här

PlugIn 2.0 Hudiksvall

Syfte/mål lokal nivå

Projektets mål är att öka kunskaperna på Bromangymnasiet om hemmasittare och elever med hög frånvaro och utveckla metoder för handledning, motivationshöjande aktiviteter och samtal och förebyggande arbete och därmed minska andelen studieavbrott och öka antalet elever som går ut gymnasiet med gymnasieexamen, samt öka andelen IM-elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Bromangymnasiet strävar efter att vara en skola för alla där alla elever upplever att de kan, vill och vågar ta plats och utvecklas i sitt lärande. Målet med projektet är att utveckla former för att bättre fånga upp elever som har haft längre perioder av frånvaro och hamnat efter i skolarbetet, samt utveckla individanpassade studieformer och skapa förutsättningar för dessa elever att komma tillbaka till skolan. Viktiga delmål är att utveckla rutiner och metoder för att identifiera och möta målgruppens behov, samt säkerställa rutiner för uppföljning och dokumentation.

Ett mål är också att öka kunskapen hos övrig personal på skolan om målgruppens behov , samt att utveckla arbetsmetoder och samverkansformer som vi kan använda även efter projektets slut.

I enlighet med Bromangymnasiets Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling görs varje hösttermin en kartläggning av vilka riskområden som finns på skolan och vilka åtgärder som kommer att genomföras. De horisontella kriterierna skall beaktas i alla steg: vid kartläggning, planering av åtgärder och aktiviteter och vid analyser och utvärderingar.