Du är här

Plug In Umeå: Be2school

Syfte/mål lokal nivå

Tillgänglighet
Verkstaden skall var tillgänglig för Dragonskolans elever både med funktionshinder och utan, från yrkesförberedande och från högskoleförberedande program och stödet som erbjuds skall endast utgå från elevens studiesvårigheter. Varje individ skall självständigt och självbestämmande kunna ta sig fram och bruka de resurser hen behöver i enligt med likabehandlingsplanen. Tillgänglighet beaktas även när det gäller att anpassa studierna efter elevers varierande behov. Varje elev behöver anpassat material och upplägg för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Jämställdhet och icke diskriminering
Verkstaden omfattas av likabehandlingsplanen som finns för Dragonskolan. Skolan skall arbeta för att eleverna skall känna sig trygga och uppstår en situation som frångår detta finns en handlingsplan att följa. Projektet kommer även att omfatta aktiviteter som syftar till att medvetandegöra genusaspekter både för medarbetare och deltagare.

Projektets lokala mål
Projektets mål är att skapa rutiner för att fånga upp de elever som har ett större behov av särskilt stöd för att klara sina studier, för att förhindra de avbryter sina studier vid skolan. Deltagaren får en individuell studieplan och undervisningen och upplägg är flexibel, individuell, elevcentrerad och anpassas efter elevens förutsättningar och utvärderas kontinuerligt.

Projektets mål är även att implementera de resultat som visade sig vara framgångsrika inom Första rummet (Plugin 1.0). Det gäller metoder och undervisning som syftar till att stärka ungdomarnas självkänsla, stötta dem att känna ökad motivationen för studier och nå en högre måluppfyllelse, samt stötta de unga att i möjligaste mån återgå/vara delaktiga i sina ordinarie gymnasieprogram.

Projektets mål är även att sprida till, och dela erfarenheter med övriga kommunala gymnasieskolor.