Du är här

Plug In Lund

Syfte/mål lokal nivå

Det övergripande målet för plug-in 2.0 är att öka antalet elever som får en gymnasieexamen eller motsvarande samt att i förlängningen öka ungdomars förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Våra mål på lokal nivå är följande; Att stärka skolanknytningen för elever som aldrig påbörjat gymnasiestudier; Att förhindra studieavbrott från gymnasieskolan; Att locka tillbaka ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier tillbaka till studier (GY, VUX eller FHS); Öka andelen elever som läser klart sin behörighet till nationellt program inom IM.
På kort sikt har även följande mål utvecklats för projektet, som ska bidra till att målen på lång sikt uppnås: Samtliga deltagare ska uppvisa progression utifrån studier/arbetsmarknad och/eller personlig utveckling. Att erbjuda alternativa aktiviteter till ungdomar som inte är redo att återgå till studier eller arbete. Regelbundna aktiviteter på ComUng erbjuds med hög tillgänglighet. Implementering av tydliga rutiner i det uppsökande arbetet med Fritidsförvaltningen. Utökat samarbete mellan skolan och ComUng ska utformas. Stärkt samverkan ska utformas mellan aktörerna inom ComUng. Ökade antal besök på ComUng. Stärkt jämställdhets/icke-diskrimineringsarbete ska utformas - Vi strävar efter att alla deltagare; tjejer, killar, personer med funktionsnedsättningar och andra särskilda behov ska ha samma rättigheter och möjligheter inom vårt projekt. Vi ska arbeta med att säkerställa att aktiviteter är tillgängliga för samtliga deltagare och att alla blir bemötta på ett icke-diskriminerande sätt, och kommer att lägga stor vikt vid att motarbeta stereotypa könsroller. (Se den bifogade projektplanen för mer info om detta)