Du är här

Plug In Bromölla - Förebygga studieavbrott

Syfte/mål lokal nivå

De långsiktiga målen för projektet är att:
- Öka andelen ungdomar som erhåller gymnasiebehörighet.
- Öka andelen ungdomar som erhåller gymnasieexamen.
- Minska avhoppen från gymnasieskolan.

På kort sikt syftar utvecklingsarbetet till att förstärka det förebyggande arbete på skolan och därigenom elevernas välbefinnande. Insatserna ska bidra till att öka ungdomarnas trygghet och självkänsla och deras förmåga att hantera sin vardag. Detta genom att bl.a. utforma flexibla, individuellt anpassade stödinsatser, en "studietradition", och ett tryggt skolklimat som genomsyras av ett gott bemötande och positiva relationer.

Projektets mål för de horisontella kriterierna handlar om att stötta alla elever att lyckas oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning och antal år i Sverige. Detta genom att utforma individuellt anpassade handlingsplaner och stödinsatser, men även genom att förstärka medvetenheten om och hur olika typer av stöd erbjuds olika elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan. Därmed ska diskriminerande strukturer förebyggas. Det ska också leda till reflektion kring vilka behov organisationen har svårt att möta, varför det kan vara så och på vilka sätt organisationen måste utvecklas för att möta och anpassa för alla elever. Under veckovisa, återkommande möten diskuteras den gemensamma värdegrunden och vårt förhållningssätt gentemot varandra och eleverna.
En annan insats är förstärkt SYV för att ge flyktingar, invandrare och svenska ungdomar 15-24 som är inskrivna på IM eller aktuella inom KAA, större kunskap kring det svenska skolsystemet på ungdomscentret Nätet, samt utformning av lättläst material på fler språk om de lokala skolorna.