Du är här

Plug in 2.0 Vimmerby

Syfte/mål lokal nivå

Alla kriterierna, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är aktuella i projektet. Till exempel förläggs inga aktiviteter i projektet på tider där resande elever inte kan delta för att säkerställa tillgänglighet för alla.

De lokala målen för projektverkstaden på individnivå är att eleverna i målgruppen ska förbättre sina betyg och minska sin frånvaro. På organisationsnivå omfattar målen en utveckling av rutinerna kring åtgärdsprogram-anmälan behov av särskilt stöd, samt förbättrade uppföljningsrutiner av elevernas progression och "riskindikatorer", tillexempel skolans frånvarorutiner. Pluginsamordnaren deltar aktivt under lektionstid (på grundskolan), hjälper till med läxor samt finns till som stöd vid incidenter och eventuella konflikter med vuxna och elever (på grundskolan).

Ett annat viktigt mål för projektet omfattar en utvecklad samverkan mellan gymnasiet och grundskolan för att förstärka den röda tråden för eleverna i övergången från högstadiet till gymnasiet.