Du är här

Plug In 2.0 Klippans kommun

Syfte/mål lokal nivå

Mål med de horisontella kriterierna:
- Jämställdhet inom projektet innebär att alla elever som deltar i projektet ska ges samma möjligheter och rättigheter
- Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till tillgänglighet
- Arbetet bedrivs icke-diskriminerande utifrån kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion/trosuppfattning eller ålder
- Det intersektionella perspektivet ska motverka den strukturella diskrimineringen

- Syfte är att bli medveten om och hur olika typer av stöd erbjuds olika elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan
- Målet är att erbjuda ett individanpassat stöd som trots olika utgångspunkter ger lika förutsättningar att lyckas i skolan oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön, antal år i Sverige, funktionsnedsättning eller psykisk/fysisk ohälsa

Lokala mål:
- Minska antalet ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier.
- Utveckla metoder och arbetssätt som kan implementeras i verksamheten.
- Utveckla nya rutiner för att kontinuerligt följa upp och utvärdera elevernas utveckling

Anknytning till de strategiska dokumenten
Erfarenheter och resultat från Plug-In kommer att tillvaratas för att öka chanserna till god måluppfyllelse. Syftande till att utveckla individorienterat arbetssätt baserat på stor flexibilitet, ett gott bemötande, samverkan mellan alla ingående delar och en regelbunden uppföljning. Erfarenhetsutbyte med övriga projekt kan befästa arbetet. Genom ett individcentrerat arbetssätt utveckla möjligheten till samverkan, ökad flexibilitet, ett utvecklat bemötande och regelbunden koll och uppföljning.