Du är här

Plug In 2.0 Hjalmar Strömerskolan

Syfte/mål lokal nivå

Horisontella mål:
Öka kunskapen bland personal och elever om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Detta sker i enlighet med skolans likabehandlingsplan. Den årliga kvantitativa mätningen som görs bland eleverna byts ut men ska genomföras flertalet gånger i mindre etapper under läsåret med olika fokusområden.

Lokala mål:
Sänka frånvaron så att den ligger under den genomsnittliga nivån i riket. Detta görs genom att ändra rutinerna vid ogiltig frånvaro och elevhälsan kopplas in och följer upp i tidigare stadium genom att de gör en skolsocialkartläggning tillsammans med eleven vid upprepade frånvarotillfällen.

Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.
Skillnaderna i den genomsnittliga betygspoängen mellan flickor och pojkar som avslutar sin utbildning i gymnasieskolan ska minska.
Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till Nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.

Stärka elevcoachens roll genom att förtydliga arbetsbeskrivningen och metoder till skolframgång. Det ska särskiljas från mentorns och specialpedagogens roll samt ha ett coachande förhållningssätt. Genom coachandet främjas den personliga utvecklingen hos deltagaren och stärker den enskildes skolframgångar. Samverkan är en framgångsfaktor och det bygger vi vidare med. Bra information från sociala myndigheter och AF om konsekvenser om man väljer att hoppa av har visat sig vara effektiva så det vill vi bygga vidare på genom att samverka med lokala UVAS-projektet.