Du är här

Plug In 2.0 Gävle - Utvecklar modeller för tidig coachning vid hög frånvaro

Syfte/mål lokal nivå

Projektets lokala mål är att öka kunskaperna om orsaker till hög frånvaro och låg motivation hos elever på Vasaskolan, att systematisera dessa kunskaper så att lämpliga åtgärder kan sättas in samt utveckla modeller för tidig coachning av elever som till följd av hög frånvaro löper risk att inte nå gymnasieexamen. I de lokala målen ingår även att beskriva eventuella mönster av omständigheter, som ligger inom skolans påverkansområde, och föreslå åtgärder för att minska effekten av dessa. De lokala målen har bäring på definierade framgångsfaktorer genom hur själva undervisningen fungerar för den aktuella elevgruppen, men även hur andra stödinsatser samverkar runt elevgruppen.

Projektet genomförs med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. De kunskaper och erfarenheter som finns från tidigare PlugIn-projekt kommer att beaktas och de föreslagna åtgärderna genomförs i enlighet med de framgångsfaktorer som identifierats i de tidigare projekten. Framgångsfaktorerna är bemötande, flexibilitet, individcentrerat arbetssätt samt kontroll och uppföljning.
I hela projektprocessen ska följande horisontella principer beaktas från projektstart till det att projektet slutredovisas:
- jämställdhetsintegrering
- tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar
- likabehandling och icke-diskriminering