Du är här

Plug in 2.0 Alvesta

Syfte/mål lokal nivå

För målgrupp 1 avser vi att stötta ungdomar som riskerar att avbryta sina studier, dels då de riskerar att inte påbörja en gymnasieutbildning efter högstadiet, dels då de riskerar att avbryta på något av IM-programmen. Detta ska ske genom att vi erbjuder studiecoachning och dokumenterar dessa insatser för att de ska bli ett bestående inslag i våra verksamheter där identifierade framgångsfaktorer finns väl dokumenterade och förankrade i forskning. Vi ska också säkerställa goda rutiner för övergång mellan årskurs 9 och IM-program på Allbo lärcenter.

För målgrupp 2 avser vi att minska andelen elever som gör studieavbrott. En väl fungerande handlingsplan för KAA-verksamheten ska upprättas då utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att ungdomar ska lyckas i arbetslivet. Alvesta har anställt en studie- och yrkesvägledare med specifikt uppdrag att följa de elever som faller inom den här ramen.

För målgrupp 3 av ser vi att kvalitetssäkra studiehandledningen nyanlända ungdomar ska få det stöd de behöver för att uppnå gymnasiebehörighet. Detta ska ske genom att utreda möjlighet till samordning av studiehandledning på modersmålet, utbildning av studiehandledare på modersmålet i samverkan med Allbo lärcenter samt fortbildning av lärare kring hur och när studiehandledning kan användas. Inom detta område ska även övergångar säkras i enlighet med målgrupp 1 samt möjlighet till studiecoachning för enskilda individer vid behov.

I arbetet med våra tre målgrupper ska vi se till de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i enlighet med kraven från ESF. Dessa kriterier ska följas upp skriftligt enligt en mall av varje enskild verkstad vid våra avstämningstillfällen.