Du är här

Plug In 2.0

Syfte/mål lokal nivå

Övergripande syfte of mål:
Syftet med Plugin är att flera elever i grundskolan ska kunna lämna åk 9 med ett meritvärde som räcker för att kunna ta sig in på en nationell utbildning.

Elever i projektet som riskerar en ofullständig skolgång (målgrupp 1) ska kunna nå sådana kunskapsmål så att de till läsåret 16/17 blir behöriga till minst ett nationellt program där det krävs lägsta godkända betyg i matematik, svenska och engelska samt ytterliga fem valfria ämnen.

Nyanlända elever (målgrupp 3) som inte hinner nå behörighet till ett nationellt program pga för kort skolgång i svensk skola ska utifrån sin individuella plan och anpassade studiegång få en undervisning under projekttiden som skapar en stabil grund för att fortsätta att tillägna sig kunskaper och värden inom gymnasieskolans introduktionsprogram

På lång sikt är målen med projektet även att alla lärare ska tillägna sig fördjupade kunskaper och insikter kring betydelsen av bra bemötande och flexibla förhållningssätt, vid varje möte med elever.

Horisontella mål:
Arbetet med jämställdhet och likvärdighet tar sitt avstamp i enhetens likabehandlingsplan där två områden detta år har valts ut för fokus; oavsett diskrimineringsgrund så har man rätt till trygga samspel mellan människor och rätt till en trygg skolmiljö/skolgård. Måttet på trygghet kommer att följas upp med hjälp av intervjuer, enkäter och skolverkets BRUK. Projektet kommer också att fokusera på bemötande och fokusering av pojkars kontra flickors lärande och följas upp två gånger under projekttiden med hjälp av ett observationsschema som sammanställs och speglas som underlag för reflektion till undervisande lärare.