Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vår målsättning var att skapa ett förslag på en modell för överlämnandet mellan grund- och gymnasieskolan kring de elever som har fått stöd i grundskolan. Nu har vi skapat modellen och genomfört överlämnandet från samtliga grundskolor till samtliga gymnasieskolor i Linköping under två års tid. Det innebär att vi överträffat det uppsatta målet för projektet.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Avhoppen har minskat bland ungdomar i Linköpings gymnasieskolor.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Några skolor har efter överlämnandet organierat skolans arbete för att ge rätt stöd till elevgruppen som behöver det. I något fall har man anställt ny personal med kultur och språkkompetens för att bättre möta de nyantagna elevernas behov. Man har anpassat utbildningen helt efter de specifika elevernas behov.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Att man själv efterfrågar överlämanandet på gymnasiet. Att grundskolan ser det som en del av vårterminens arbete kring elever i åk 9.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Vikten av att information kring eleverna kommer fram vid starten av åk 1 på gymnasiet. Att gymnsieskolan behöver denna information för att kunna möte eleverna bättre.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Vi har inkluderat samtliga elever som fått stöd i grundskolan. Risken är annars att elever tappas bort i systemet. En utmaning har varit att få samtliga inblandade att delta vid överlämnandekonferenserna på gymnasiet. Vi har haft en turbulent period med många byten av tjänster på viktiga positioner i kedjan för att ge stöd. Det börjar nu stabilisera sig.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Vet ej
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
Vet ej
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Hela systemet med överlämning är nytt för Linköpings kommun.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I stor utsträckning
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Företag : 
Vi har inte haft någon naturlig koppling till företag. Lösningar med praktik har dock varit aktuella både på grundskolan och gynnasiet för elevgruppen.
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Projektägare och projektledare.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Mycket väl
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Biträdande bildningsche, sakkunniga, projektägare, projektledare.
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Varierande beroende på vilken del av projketet vi pratar om, när det gäller övergången har grundskolans SYV varit delaktig. Specialpedagoger på de gymnasieskolor som tagit emot flest elever. Gymnasieskolans SYV i vissa frågor. Specialpedagoger och lärare på de skolor som arbetat aktivt med sökbar Yrkesintroduktion.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Workshop: 
Överlämning grundskola -gymnasiet

Relaterat projektverkstad