Du är här

Överlämning grundskola -gymnasiet

Syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare. Mål: Att en överlämningsmodell mellan grund- och gymnasieskola är implementerad.
 
Miljö:
Linköpings kommunala skolor är tydligt uppdelade mellan yrkesprogram och studieförberedande utbildningar. Majoriteten av yrkesprogrammen ligger på en av gymnasieskolorna. Det finns ytterligare en skola som har vård och omsorgsprogrammet samt och natur. Denna skola har ca 350 elever. Här går många ungdomar med annan språklig bakgrund. Alla kommunala skolor inbegrips i arbetet med överlämning.
 
Metod:
En koordinator från mottagningsgruppen (en central grupp organiserad centralt i kommunen) har träffat representanter från grundskolan, ibland rektor, alltid samordnare,studievägledare och vid några skolor kurator och skolsköterska. Mötena genomförs under under vårterminen i åk 9. Grundskolan har tagit in samtycke från elev och förälder/vårdnadshavare före mötet. I mötet lämnas informaiton kring de elvever som fått stöd i grundskolan. Eleverna kan vara både behöriga och ickebehöriga till nationella program. Skolorna överlämnar dokumentation vid mötet t ex utredningar, åtgärdspogram e t c. Flertalet av skolorna skickar detta materila efter avslutad termin. Kooridnatorn följer sedan upp elevens val fram tills dess att den antas till gymnasiet. I augusti träffar Kooridnatorn representanter på mottagande gymnasieskola. Skolorna representerar sig alltid med specialpedagog. På flera skolor deltar vägledare, rektor och kurator samt mentorer. På några skolor deltar hela arbetslag. Här övrlämnas den information som insamlats under våren. Kooridnatorn följer upp programbyten till nya program och skolor.
 
Engelsk metod:
Transition from compulsory school to upper secondary school - Plug In Linköping Aim: An increasing number of students should complete upper secondary school, and the time spent completing the studies should be reduced as a result of making more appropriate choices from the start and introducing support measures at an earlier stage.
 
Objectives:
Developing and implementing a model for transition from compulsory school to upper secondary school. Setting: In Linköping municipality (approx. 150 000 inhabitants) the municipal schools are clearly divided between vocational programmes and higher education preparatory programmes. Most vocational programmes are located at one school. All municipal schools are included in the method.
 
Method:
1. A coordinator from the upper secondary school reception group (a central group organised centrally in the municipality) meets representatives from each compulsory school, headmaster, coordinator, study counsellor, and possibly welfare officer and school nurse. The meetings are carried out in the spring term of the final year (year 9) of compulsory school. The compulsory school seeks consent from students and parents/custodians prior to the meeting. 2. Information and documentation on students that have received support at compulsory school is provided at the meeting on a special form, together with e.g. investigation or action programme. The students concerned may or may not meet the admission requirements for a national upper secondary school programme. 3. The coordinator will then monitor the student’s choices until he/she is admitted to upper secondary school. 4. In August, at the start of term, the coordinator meets staff at the receiving upper secondary schools, always including a special education teacher, but study counsellor, headteacher and welfare officer may also attend. At some schools, an entire working team may be present. Information gathered during the spring term will be handed over at the meeting. 1. The coordinator follows up changes of programmes or schools. Regional form for transferring information between compulsory school and upper secondary school: Within the framework for the Plug In projects, a special form has been designed for the transition between compulsory school and upper secondary school, which is now used in all municipalities. This will contribute to a more homogenous information transfer so that students receive the support they need in their schools.