Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har etablerat nya rutiner för överlämnandet samt tagit fram en ny blankett för överförandet av information från avlämnande skola
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Överlämnandet har blivit mycket bättre och kunskapen om fler elever förs vidare till nästa skola där eleven kan få ett bättre mottagande.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Fler personal på skolorna förstår vikten av ett bra överlämnande och har engagerat sig tillsammans med elev och vårdnadshavare för att ge så bra information som möjligt till nästa skola.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I viss utsträckning
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Ett bra överlämnande lägger grunden för ett bra mottagande.
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I liten utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Annat alternativ: 
Kommunala och fristående gymnasium i Norrköping, grundskolor i Finspång
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Jennie Tjulin, Projektledare Anna Karlsson, SYV Elisabeth Rehn, Rektor och projekt ansvarig
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Markus Avén, Ekonom Linda, Ekonom Elisabeth Rehn, Projekt ansvarig Karin Olanders, Förvaltningschef
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Vi har uppmärksammat att blanketten fylls i olika för pojkar och flickor och fört en diskussion kring detta och vad det får för effekter.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Detta arbete har gällt alla elever oavsett bakgrund, funktionshinder etc.
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I liten utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
Inte alls
Den regionala projektledningen: 
I viss utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
Workshop: 
Överlämnande grundskola till gymnasieskola