Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Vi har uppnått måluppfyllelsen att utveckla ett flexibelt sätt att studera på gymnasiet och använda befintliga stödinsatser. Lärare med avsatt tid i sin tjänst arbetar tillsammans med specialpedagog för att hitta flexibla lösningar och lärformer för enskilda elever. En ny gymnasieskola har startat inom projektet, Beda Hallbergsgymnasium. KIA verksamheten har utvecklats både vad gäller metoder och kunskapen om att det är av vikt att samverka för att nå resultat. Här är resultatet att tidig insats har mycket stor betydelse för återgång till studier eller praktik. Inom målgruppen 20-25 år har en metod att hitta stödform för inledande studier utvecklats med mycket bra resultat. Den är nu implementerad inom vuxenutbildningen.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Ökat ganska mycket
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Ökat ganska mycket
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Ökat ganska mycket
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Ett antal olika rapporter av målgrupp 2 (16-25 år) går att sammanställa. De finns dels inom KIA, Kickens resursteam samt inom Studion (vuxenutbildning 20-24 år). Alla deltagarna finns registrerade i verksamhetssystem som möjliggör olika typer av rapporter.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
AST;a projektets syfte var att inom AST-området överföra metoder och kompetens till arbetslagen på respektive skola. Har troligen påverkat arbetssätt en hel del. Beda Hallbergs gymnasium har skapat helt egna "ramar" för verksamheten. Ett skolutvecklingsprojekt av mycket stor betydelse lokalt, regionalt och förhoppningsvis nationellt. Studions genomförda idé att erbjuda extra stöd av specialpedagog vid uppstart med hjälp av en lite ruta att kryssa i har ökat andelen som "vågat" starta upp med vuxenstudier. Läs och skrivutredningar genomförs.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I viss utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I liten utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
xxxxxxxxxx
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
xxxxxxxxx
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
xxxxxxx
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
xxxxx
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
xxxxx
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
xxxxxx
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I liten utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I viss utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
I liten utsträckning
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
xxxxxxx
Annat alternativ: 
xxxxx
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
xxxxx
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
8 st delprojektledare samt administratör och projektledare
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
xxxx
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Jämnställdsintergrering är en del av skolans ständiga uppdrag att jobba vidare med.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Inom skolans värld jobbas det ständigt med att intergrera alla i verksamheten.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
xxxxx
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I viss utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
I viss utsträckning
Regionen : 
I viss utsträckning
Externa forum inom regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum nationellt: 
I stor utsträckning
Media: 
I stor utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I stor utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I liten utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I liten utsträckning
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
xxxxxxx
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
Mätbara mål och nyckeltal bör vara satta innan projekt startar. Det går då att rigga stöd för att kunna genomföra utvärdering på ett bra sätt.
Annat: 
xxxxxxx
Workshop: 
Övergripande Kungsbacka kommun

Relaterat projektverkstad