Du är här

Övergripande Kungsbacka kommun

Syfte:

Flexibla utbildningsstrukturer och samverkan i 8 delprojekt med syftet att;
 
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler inom åldersgruppen 16-25 år att slutföra gymnasiestudier samt skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
Mål:
En minskning av utbildningsavbrotten genom att skapa förutsättningar för rätt insatts i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till studier, praktik eller arbete.    Öka kunskaperna, metodutveckla och pedagogisk kompetens så att personal bättre kan arbeta för att underlätta att elever i riskzonen för avbrott samt elever i behov särskilt stöd t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder fullföljer sin utbildning. Starta upp en ny verksamhet med alternativ lärmiljö. Utveckla verksamhet/stöd inom vuxenutbildningen kring metoder och innehåll som vänder sig till elever som har behovet eller bristfälliga kunskaper för att kunna starta upp som vuxenstuderande.
 
Miljö:
Kungsbacka kommun hade den 31 maj 2012 76 262 invånare, 45 procent av kvinnorna och 38 procent av männen i Kungsbacka kommun har en utbildning efter gymnasiet. Andelen utrikesfödda är 6%. I Kungsbacka kommun bor de flesta invånare i eget hus, 63 procent, 29 procent bor i hyreslägenheter och 8 procent i lägenheter med bostadsrätt.
 
Cirka 64% av kommunens ungdomar går i kommunens egna gymnasieskolor samt från andra kommuner tillkommer ytterligare 20 %. Totala antalet elever i kommunens egna gymnasieskolor var våren 2012 2850 elever. Övriga elever finns spridda i landet på närmare 100-talet skolor.
 
Målgrupp 1: 
Elever som riskerar studieavbrott  (stödundervisning, självgående med behov av stöd, alternativ lärmiljö för ovanstående samt de svårupptäckta i risksonen för avbrott) Cirka 300 st.
 
Målgrupp 2
Elever med särskilda behov som riskerar studieavbrott (autist/ADHD spektra + elever/mörkertal + tilläggsbelopp?) Cirka  200 st.
 
Målgrupp 3:
Elever som har avbrutit sina gymnasiestudier eller på väg mot studier och inte befinner sig i arbete (Informationsansvaret, unga i åtgärd samt stöd till 19-25 åringar för att starta vuxenstudier) Cirka 250 st.
 
Metod:
1) Utformning av ny skola/verksamhet, alternativ lärmiljö.
2) Utveckling av befintliga verksamheter på gymnasieskolorna av olika former för individuellt stöd utifrån behovet
3) Utveckling av arbetet med elever med AST diagnoser
4) Utveckling av arbetet i informationsansvaret
5) Utveckling av Vuxenutbildningen inom kommunen
6) Utveckling av samverkan för minskade studieavbrott och att komma i sysselsättning