Du är här

Övergångsstället. Vuxenstöd vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Göteborg

Syfte/mål lokal nivå

Målet är att alla elever inom projektverkstaden, genom ett individcentrerat bemötande, ska få möjlighet att genomföra sin gymnasieutbildning.

Syftet är att säkerställa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom att:
• Öka elevens trygghet och självkänsla
• Minska andelen studieavbrott
• Öka elevernas närvaro och resultat
• Öka likvärdigheten

Med likvärdighet menas att genom olika typer av stödinsatser ge alla ungdomar lika möjligheter att lyckas, oavsett individuella förutsättningar.

Mer precist är det lokala målet att på individcentrerad nivå, med hjälp av coachning, utveckla rutiner för arbetet med att stödja elever som visar tecken på socialt utanförskap, det vill säga bristande engagemang eller distansering från skolarbete eller kamrater och lärare. Genom att identifiera riskfaktorer och söka bemöta varje elev utifrån dennes individuella behov är avsikten att skapa möjligheter för att:
• Stödja de elever i år 1 på nationella program i gymnasieskolan som, på grund av olika omständigheter i sin sociala kontext, har svårt att på ett tillfredställande sätt klara övergången till gymnasiestudier från grundskolan
• Medverka till en socialt inkluderande miljö som hjälper eleverna att acklimatisera sig från grundskolan till gymnasieskolan
• Ge ett individanpassat stöd som ger förutsättningar för elever att lyckas i skolan. Stödet kan innebära hjälp att få kontakt med myndigheter, instanser eller andra insatser för att få adekvat hjälp och stöd i sin situation