Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har helt uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Nya Plattformen har utvecklats till att möta fler grupper t ex elever som tidigare var inskrivna i gymnasiesärskolan, elever inom neuropsykiatriska spektrat samt elever som tidigare tillhörde Plattformen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inom projektet har vi kompetensfördjupat och kompetensbreddat den riktade personal som är förutsättningen för att ovanstående elevgrupper ska kunna gå på ett ordinarie program tillsammans med alla andra ungdomar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vi har decentraliserat resurserna till varje rektor och de arbetslag som arbetar med målgruppen. En ökad kunskap hos rektorer, specialpedagoger och lärare om elever inom AST har uppnåtts. Det innebär att antalet personal med den efterfrågade kompetensen för den specifika målgruppen har utvecklats. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Oförändrad
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Oförändrad
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Elever inom målgruppen har utvecklats socialt och upplevt en ökad trivsel.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I stor utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I stor utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I stor utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I stor utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I stor utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Eleverna inom målgruppen tillhör olika klasser på nationella program. Samarbetet mellan grundskolan har utvidgats i form av tidigare överlämningar. Samverkan med berörda myndigheter har utvecklats.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
I liten utsträckning
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
I viss utsträckning
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Vi ser att personalens synsätt har förändrats och deras beredskap att möta elever inom målgruppen har ökat.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Vi har förstått att vikten av personlig kontakt med elev och hem är av yttersta vikt. Här är det ”utökade mentorskapet” en viktig del. Vi har också förstått att resurser i form av lärartid ökar möjligheterna för enskild elev inom projektets målgrupp. Vi har lärt oss att enskilda elever kan behöva enskild handledning både inom kurser för att iscensätta och genomföra lärandeprocesser på ett individuellt plan. Handledarens betydelse för elevens sociala utvecklingen har vi lärt oss är betydelsefull. Vi har också insett att varje elev inom AST har en unik förmåga, unika förutsättningar som gör att skolans kompensatoriska uppdrag samt de anpassningar vi måste göra i relation till kunskapskrav och styrdokument måste ske på ett klokt och för eleven bra sätt. Det finns ingen enskild organisationsform som löser allt, däremot upplever vi att personlig kontakt för vardag och struktur är viktig.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Målgruppen har breddats. Vi har lärt oss att flexibilitet i val av metoder är viktigt. En utmaning är personalens vilja att möta alla elever.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
I viss utsträckning
Nytt arbets- och stödmaterial : 
Inte alls
Nya arbetssätt/metoder: 
I stor utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I stor utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Vi har anställt fler specialpedagoger som arbetar tätare med arbetslagen för att göra den pedagogiska miljön mer tillgänglig för dessa elever. Skolan har inlett samarbete med andra skolor inom förvaltningen för att öka elevernas möjligheter att få speciallösningar. Likaså samarbetar vi med andra instanser t ex Kicken.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
I viss utsträckning
Regionförbund/Kommunförbund: 
I liten utsträckning
Arbetsförmedling: 
I liten utsträckning
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
I viss utsträckning
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Bra
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Tre specialpedagoger och en lärare.
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Verksamhetschef Aranäs gymnasiet, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium, Rektor Beda Hallbergs gymnasium, Verksamhetschef Kompetenscentrum, Verksamhetschef Kulturskolan, Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildnin och projektledare
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Se ovan
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I liten utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
Inte alls
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
Inte alls
Målgruppen 2. Föräldrar: 
Inte alls
Regionen : 
I liten utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
Inte alls
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
Inte alls
PlugInnovation: 
I liten utsträckning
Den regionala projektledningen: 
Inte alls
Den nationella projektledningen (SKL): 
Inte alls
Egen utvärdering: 
I viss utsträckning
Workshop: 
Nya Plattformen

Relaterat projektverkstad