Du är här

Nya Plattformen

Mål och syfte:

 

Kommunens delprojekt ska skapa förutsättningar för att ungdomar inom målgruppen får rätt insats i rätt tid. Målet är att åldersgruppen 16 ‐20 år fullföljer gymnasieutbildningen eller går till kombinationen studier/praktik/arbete med mål att fullfölja gymnasieutbildningen.  Målen inkluderar:
 
- Arbeta för en minskning av utbildningsavbrotten
 
- Utveckla metoder och skapa en positiv systempåverkan i gymnasieskolans undervisning för att flera ungdomar ska fullfölja utbildningen med minst betyg och gymnasieexamen (2012 86%?)
 
- Öka kunskaperna om vad som underlättar att elever i riskzonen för avbrott fullföljer sin utbildning
 
- Öka kunskapen hos personal om det är pedagogiska metoder som ska användas eller när det är medicinska eller sociala åtgärder som krävs för att få unga vuxna till studier.
 
- Öka kunskaperna om vad som underlättar för att elever i riskzonen för avbrott fullföljer sin utbildning och öka antalet personal som genomfört metodutvecklings insatser fram till projektets slut.
 
Specifikt syftar arbetet inom den nya plattformens till att utveckla Plattformens verksamhet till att omfatta elever inom autismspektrumområdet som tidigare haft tillgång till Gymnasiesärskolans nationella program. Vidare så omfattas även elever inom neuropsykiatriska spektra (ADHD). En utveckling av lärandemiljön speciellt för elever inom autismspektrumområdet genom handledning och fortbildning av lärare i det speciella bemötande som dessa elever kräver.
 
Denna kunskap ska sedan vara en tillgång för skolan som helhet i sin fortsatta utveckling mot inkludering. Kan ungdomarna finna en tillhörighet inom ordinarie elevgrupp tror vi att benägenheten att stanna kvar hela skolgången ökar.Plattformen har tidigare, i första hand, vänt sig till elever med Asbergers. Inom projektet utvecklas Plattformens verksamhet till att även omfatta alla elever inom AST.
 
 Vi är med i projektet för att utveckla verksamheten för en utökad målgrupp och följaktligen kompetensfördjupa och kompetensbredda den riktade personal som är förutsättningen för att ovanstående elevgrupp ska kunna gå på ett ordinarie program tillsammans med alla andra ungdomar.
 
Plattformen har varit en central resurs på skolan. Vi vill decentralisera resurserna till varje rektor och de arbetslag som har eleverna med behoven. En ökad kunskap hos rektorer, specialpedagoger och lärare om elever inom AST förväntas efter projektets slut. Vilket innebär att antalet personal med den efterfrågade kompetensen för den specifika målgruppen kommer att utökas. Målet är att ungdomarna ska finna en tillhörighet inom ordinarie elevgrupp och resultatet tror vi blir att benägenheten att stanna kvar hela skolgången ökar. Ledord för förväntningarna inom Plug in arbetet för Plattformen är; Inkludering – Delaktighet – Närhet
 
Totalt 1,2 tjänster omfattas av arbetet med nya plattformen.
 
Metod:
Del 1: Kompetensutveckling av personal
 
Följande aktitivieter har genomförts av den anställda specialpedagogen för att  bygga kompetens ring AST på skolan:Fortbildning av en representant från varje arbetslag på de kommunala gymnasieskolorna under 6 träffar (dock har inte alla arbetslag deltagit i år)
 
- Enskilda arbetslag har fortbildats kring enstaka elevers svårigheter.
 
- Arbetslagen kring Samhälls och ekonomiprogrammen och HP har haft 90 min. fortbildning kring AST med tilläggsfunktionshinder.
 
- Några lärare har begärt stöd på TE-programmet kring elever i inom AST.
 
- Samverkan har skett med specialpedagoger/speciallärare.
 
- Regelbundna möten kring elever inom AST (med eller utan diagnos) har skett tillsammans med rektor, mentor och föräldrar. Hjälp har också getts vid identifiering av elevers behov av särskilt stöd.
 
- Information och stöd har också getts till Kompetenscentrum (Studion).
 
Efter att den första fasen genomförts med ovanstående aktiviteter gjordes en utvärdering av arbetet som genomförsta och fortsatta behov. Utifrån utvärderingen beslutades att en av skolorna hade behov av vidare systematiskt stöd i utvecklingen av sitt arbete med AST genom återkommnade fortbildning på följande sätt:
 Personal erhåller stöd vid behov, samt utbildning riktad till ny personal eller personal som upplever att de har behov av mer kunskap kring AST. Specialpedagogen som driver kompetensutvecklingen finns även tillgänglig som samtalspartner för specialpedagogerna vid behov.
 
Del 2: Enskilt stöd ges av undervisande lärare och mentorer som en utökad resurs för elever med AST diagnos
 
Insats: Enskilt stöd ges av undervisande lärare och mentorer.
 
Nya Plattformens elever är till största delen inkluderade i den ordinarie undervisningen på programmen. För några elever finns ett särskilt rum där de kan studera på egen hand eller med hjälp av handledning av lärare och specialpedagog. Eleverna får stöd av respektive enhets specialpedagog då elevernas behov ofta handlar om struktur och tydlighet, individuella genomgångar och samtal. Insatsen består av utökade resurs av undervisande lärare och mentorer som ger enskilt stöd.
 
Beskrivning av elever: Elever med diagnoser inom AST som finns inkluderade i de ordinarie programmen. Antal – ca 30, behovet styr hur ofta och enskilt eller grupp.