Du är här

Utvärderingsrapport

Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har delvis uppnått målsättningarna
Vad har ert projekt uppnått i förhållande till uppsatta mål och planerat upplägg? : 
Projektet har medfört en större medvetenhet hos rektorer och elevhälsa när det gäller användande av statistik och information som verktyg för strategi och planeringsarbete. Elevgruppernas resultat är motsägelsefulla och osäkra eftersom projektet genomfördes samtidigt som ett nytt betygssystem infördes, ny läroplan för gymnasieskolan, ny skollag. Två olika material för metodutveckling i syfte att förhindra studieavbrott och öka andelen som slutför sin utbildning har tagits fram.
Hur har närvaron utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In? : 
Har ej mätt
Hur har betygen utvecklats under perioden för projektets genomförande för de elever som ingår i Plug In?: 
Ökat ganska mycket
Hur har kartläggningsgraden inom KIA utvecklats : 
Har ej mätt
Hur har andelen ungdomar som återgår i studier eller arbete utvecklats under perioden för projektets genomförande ?: 
Har ej mätt
Om ni har mätt andra resultat på individnivå än vad som efterfrågas ovan, redogör för dem nedan.: 
Projektet innefattar handledning och analysstöd av statistik för rektorer i syfte att öka måluppfyllelsen och minska avhoppen på respektive skolenhet och program. Vi har mätt förändringen av mängden avhopp under en treårsperiod samt betygsutvecklingen i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska och matematik. Här har vi mätt utvecklingen av antalet/andelen eleven som erhållit betyg F. Totalt innefattar projektet 5 skolenheter, 10 rektorer och 2170 elever.
En ökad kompetens bland er personal?: 
I viss utsträckning
En implementering av nya metoder/arbetssätt i er ordinarie verksamhet?: 
I viss utsträckning
Stärkt engagemang för frågan bland personalen i er verksamhet?: 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av riktlinjer eller arbetsrutiner eller liknande? : 
I viss utsträckning
Förändring av organisation i form av schemaförändring, gruppindelning eller liknande?: 
I viss utsträckning
Förändring av förhållningssätt och attityder bland personalen, till exempel höga förväntningar på eleverna?: 
I viss utsträckning
Ge exempel på erhållna kunskaper, förändringar i attityder, riktlinjer och arbetsrutiner på organisationsnivå. : 
Rektorerna och representanter ur elevhälsan på respektive skolenhet har erhållit eller förbättrat redan tidigare kunskaper om hur betygsstatistik och annan elevstatistik kan användas mer aktivt som verktyg för utvärdering och planering av verksamheten. Detta har medfört en attitydförändring bland rektorerna, från att sätta personalens behov i centrum till att mer aktivt se till att elevens behov står i centrum i allt beslutsfattande. Även statistikverktyget har utvecklats. De under projektarbetet framkomna brister i innehåll och rutiner gällande elevregistret har delvis åtgärdats. Detta arbete har också synliggjort verktygets konceptuella brister och behov av förbättringar. När det gäller riktlinjer och arbetsrutiner så har projektet medfört större fokus på förebyggande insatser. En avgörande organisatorisk påverkan är att då projektet presenterades för politiken ökade intresset för statiskt uppföljning. Projektet har medfört ett uttalat önskemål från politiken om liknande statistiska redovisningar över samtliga av utbildningsförvaltningens enheter.
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan regionen och kommunernas verksamheter inom området: 
I liten utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan kommunerna inom regionen: 
Vet ej
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och förvaltningen ni tillhör: 
I stor utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan berörda förvaltningar inom er kommun.: 
Inte alls
Projektet har bidragit till att stärka regionens kunskap om framgångsrika metoder för att motverka avhoppare: 
I viss utsträckning
Projektet har genererat nya/bättre samarbeten mellan er skola/verksamhet och andra aktörer : 
Vet ej
Ge exempel på resultat på strukturnivå som projektet har åstadkommit. Ange gärna även om Plug In har åstadkommit någon avgörande: 
Projektet har påverkat synen på hur statistik skall tas fram och presenteras för politiken.
Vilket lärande har åstadkommits i projektet? : 
Att det är svårt att åstadkomma förändring om den inte är önskad och förankrad bland dem som skall genomföra den. De rektorer som varit mest aktiva är också de som tagit till sig och förändrat tankar och beslut under projektets gång. Att det är viktigt att förankra projektet ordentligt innan start. Rektorer, lärare och övrig personal hade dålig kännedom om projektet innan start. Några rektorer kom aldrig riktigt ”på banan”. Att rektorsbyten påverkar skolans arbete. Verksamheten tappar fart i samband med byten. Att många rektorer saknade erfarenheter av att analysera betygsstatistik och kunskaper om hur man kan använda resultaten för att bedriva organisationsutveckling. Här finns ett starkt utvecklingsområde. Att handledning med samma handledare i drygt två år räcker. Därefter återkommer samma frågor och det blir lätt att man upprepar samma sak om och om igen. Att den metodutveckling vi erbjöd var för dåligt förankrad på skolorna.
Förändringar Har ni förändrat något under projektets gång avseende t.ex metoder, målgrupp? Beskriv utmaningar ni mött. : 
Efter första året byggdes projektet ut till att gälla ytterligare två gymnasieskolor.
Personal tillbringar mer tid med individen : 
Vet ej
Nytt arbets- och stödmaterial : 
I viss utsträckning
Nya arbetssätt/metoder: 
I viss utsträckning
Ändrat förhållningssätt hos eleverna/ungdomarna: 
Vet ej
Ändrat förhållningssätt hos personal som arbetar med eleverna/ungdomarna: 
I viss utsträckning
Organisatoriska förändringar (ex nya rutiner, system): 
I viss utsträckning
Annat, nämligen: : 
Det har skett en perspektivförskjutning hos rektorer och annan inblandad personal mot större fokus på den enskilde elevens behov.
Beskriv metoderna med utgångspunkt i programkriterierna (lärandemiljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) : 
Vi har genom handledning av rektorer introducerat hur statistikverktyg kan användas för uppföljning och utveckling av skolverksamheten i syfte att minska avhoppen och öka måluppfyllelsen. Två erfarna specialpedagoger har utifrån sammanställd och framtagen statistik över respektive rektorsområdes elever, dvs. genom regelbunden kartläggning fört samtal med rektor och representanter ur elevhälsan kring metoder och förhållningssätt som kan användas i arbetet mot avhopp och ökad måluppfyllelse. Denna lärandemiljö /handledningssamtalen har ökat samverkan mellan rektorer och elevhälsa. Handledningssamtalen har haft strategisk inverkan på verksamheten och medfört ökat fokus på målgruppen elever, samt ökat samverkan kring förebyggande arbete på respektive skolenhet. Handledningssamtalen har varit innovativa i bemärkelsen att utbildningsförvaltningen som helhet prövat en ny metod där erfarna specialpedagoger används som handledare för rektorer. Vidare har implementeringen av statistikverktyget ökar medvetenheten om verktygets betydelse som stöd för utvärdering, uppföljning och planering av verksamheten. Ett annat exempel på innovativ verksamhet är framtagningen av det material för metodutveckling som gjorts. Vi har språk- och kulturanpassat ett isländskt material – WATCH som syftar till att motverka studieavbrott. Vi har också språkanpassat en coachmodell – GPS som utvecklats på en av de i projektet deltagande gymnasieskolorna.
Beskriv även hur aktiviteter av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit till projektet.: 
De gemensamma Plugin-konferenserna har genom erfarenhetsutbyten och diskussioner bidragit med idéer för fortsatt utveckling av verksamheten. Projekt Nollvision har också refererats på transnationella konferenser.
Representanter från kommun – egen förvaltning : 
I stor utsträckning
Representanter från kommun – annan förvaltning : 
Inte alls
Regionförbund/Kommunförbund: 
Inte alls
Arbetsförmedling: 
Inte alls
Försäkringskassa: 
Inte alls
Landsting (Region): 
Inte alls
Företag : 
-
Annat alternativ: 
-
Om du angivit att någon organisation bidragit i stor eller i viss utsträckning: 
-
Hur har arbetet i projektgruppen fungerat?: 
Tillfredställande
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
2 specialpedagoger på 50%
Hur har arbetet i styrgruppen fungerat?: 
Dåligt
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
Tre gymnasieområdeschefer och en avdelningschef från Utbildningsförvaltningen.
Hur har arbetet i eventuell referensgrupp fungerat?: 
Har inte haft någon referensgrupp
Redogör även för gruppens sammansättning. : 
-
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt.: 
Det har inte gjorts någon könsuppdelad statistik. De deltagande skolornas programstruktur är emellertid mycket könsuppdelad. På program såsom Barn- och fritidsprogrammet och hotell och turismprogrammet har en övervägande del av eleverna varit flickor, medan övervägande del av eleverna på el- och energiprogrammet, industriprogrammet, sjöfartsprogrammet, byggprogrammet samt fordon och transportprogrammet varit pojkar. Könsuppdelad statistik med så sned könsfördelning i basmaterialet ger en skev bild av verkligheten och därför har vi valt att inte göra den uppdelningen.
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projektet. : 
Projektet har varit tillgängligt för alla elever som antogs på respektive utbildning den 15 september år 2011, 2012 och 2013. De har räknats som deltagare i projektet. Därefter har tillgängligheten styrts av varje enskild gymnasieskolas förutsättningar och lokalt upprättade handlingsplaner.
Redogör för regionala prioriteringar och samarbeten som ni varit delaktiga i och vilka resultat dessa resulterat i.: 
?
Forum inom kommunen – egen förvaltning 1. Politiker: 
I stor utsträckning
Forum inom kommunen – egen förvaltning 2. Tjänstemän: 
I viss utsträckning
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 1. Politiker: 
Inte alls
Forum inom kommunen -andra förvaltningar 2. Tjänstemän: 
I liten utsträckning
Målgruppen 1. Ungdomar/elever: 
I liten utsträckning
Målgruppen 2. Föräldrar: 
Inte alls
Regionen : 
I stor utsträckning
Externa forum inom regionen : 
Inte alls
Externa forum nationellt: 
I viss utsträckning
Media: 
I liten utsträckning
Extern processutvärderingutvärdering (European Minds): 
I liten utsträckning
PlugInnovation: 
I viss utsträckning
Den regionala projektledningen: 
I stor utsträckning
Den nationella projektledningen (SKL): 
I viss utsträckning
Egen utvärdering: 
I stor utsträckning
På vilket sätt har dessa aktörer bidragit till dels ert lokala utvecklingsarbete men även till Plug In som helhet?: 
Den externa processutvärderingen har inte på något sätt bidragit till det lokala utvecklingsarbetet och vi har svårt att bedöma på vilket sätt det har bidragit till Plug In som helhet. Pluginovation har i sig inte bidragit till vårt lokala utvecklingsarbete men har bidragit till att v har fått mer uppmärksamhet från andra kommuner både inom och utom projektet. Däremot tror vi att Pluginnovation har haft en stor påverkan på Plug In nationellt. Den nationella projektledningen har ofta gått i otakt med oss i GR-regionen medan vi har känt en stor samhörighet inom regionen och har känt stort stöd hos den regionala projektledningen.
Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?: 
a. delge Om man ska göra en statistisk utvärdering ska det skall finnas en referensgrupp. Det var inte möjligt att ha någon referensgrupp där resultaten i projektet jämfördes mot tidigare resultat eftersom projektet omfattade samtliga elever i berörda skolor/ klasser och det samtidigt infördes en ny skollag och en ny läroplan med ett nytt betygssystem. Att det är svårt att genomföra ett projekt samtidigt som andra stora organisatoriska förändringar genomförs, såsom införandet av en ny läroplan GY2011, ny skollag samt nytt betygssystem. b. Vad gick bra och varför? Att projektet möjliggjorde återkommande diskussioner kring rektorsuppdragets utförande och fokus. Att deltagandet varit frivilligt och att rektorerna initialt var positiva till handledningen. Att de erfarna specialpedagogerna redan från början hade ett stort förtroendekapital Att rektorerna/elevhälsorepresentanterna direkt kunde se nytta av att lära sig att använda verktyget. Att handledningen varit ett stöd för rektorerna i ledarrollen. Att statistikverktyget hjälpt till att upprätthålla fokus på elevernas behov och på elevernas måluppfyllelse. c. Vad gick mindre bra och varför? Att vi inte förde återkommande diskussioner kring hur projektuppdraget skulle tolkas. Det blev väldigt olika på de olika enheterna eftersom de båda specialpedagogerna förstått projektuppdraget på olika sätt. En tredje person med utbildning och erfarenhet som specialpedagog hade inledningsvis i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet men fick inte det mandatet i den lilla gruppen. Projektet sjösattes i fel tid. Det implementerades samtidigt som gymnasieskolan fick ny läroplan, ny skollag och nytt betygssystem. Skolornas fokus i sin verksamhet var på annat håll. Projektet löpte över för kort tidsperiod för att möjliggöra statistiskt säkerställda mätningar och för att kunna dra slutsatser eller se några tendenser. Utvecklingsarbetets fokus var heller inte av kvantitativ art utan huvudsyftet var ett få till stånd ett förändrat arbetssätt i skolan i syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Att få till stånd en sådan förändring kan ta mellan 5-10 år och först då skulle man kunna uttala sig om eventuella statistiskt säkerställda resultat. Resultaten i dag är mycket motsägelsefulla vilket kan ha många olika orsaker.
Annat: 
-
Workshop: 
Nollvisionen - Coaching till rektorer

Relaterat projektverkstad