Du är här

Nollvisionen - Coaching till rektorer

Syfte/mål:
Att alla elever som deltar i projektet ska nå gymnasieexamen med minst betyget E i samtliga kurser och att andelen avhopp under gymnasietiden ska minska.
 
Målgrupp:
Alla ungdomar på de program och i de klasser som ingår i projektet efter anmälan från rektor. Vid projektstart läsåret 2012/13 ingick cirka 840 elever i år 1 och 580 elever i år 2 på olika kommunala gymnasieskolor. Under läsåret 2013/14 tillkom 740 elever. Totalt har ca 2170 elever deltagit fördelade på 10 rektorer och deras program på 5 olika skolor. Projektet omfattar samtliga elever som var antagna i slutantagningen samt de elever som tillkom under läsåren.
 
Metod:
 

  • Coachning/handledning och analysstöd till de rektorer som deltar i projektet vid regelbundna träffar var 4-6 vecka under läsåret.
    Insatsen utförs av 2 specialpedagoger med lång erfarenhet.
  • Fortbildning i coachande förhållningssätt erbjuds berörd personal på enheterna som ett led i metodutvecklingen.
  • Seminarier runt pedagogiska frågor och lärande för att öka den metodiska mångfalden i klassrummen.
  • Framtagning, översättning och bearbetning av material för metodutveckling för att förhindra studieavbrott och öka andelen som slutför sin utbildning.
  • I vissa fall organisatoriska förändringar såsom exempelvis extra lärarresurs i klassrummet