Du är här

Närvaroteam

Syfte/mål lokal nivå

Projektet Närvaroteam har som mål att öka närvaron i skolan hos den grupp elever som ligger i riskzonen att inte fullfölja sina studier. Genom en kartläggningsinsats vill skolan utveckla strategier för ökad närvaro.
• Utvecklande av uppföljningsrutiner
En målsättning är att inom ramen för projektet arbeta för att utveckla rutiner för att säkerställa kontinuerlig frånvarorapportering för att snabbt uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro. Här ingår också att utverka rutiner för att rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren samma dag. Ett snabbare uppmärksammande går också hand i hand med att utveckla metoder att mer skyndsamt utreda orsakerna till frånvaron. Här ser vi att en stor del av de elever som berörs av projektet kommer att kräva individuella insatser.

• Ökad samverkan
Då en betydande del av eleverna inom Språkintroduktion är representerade bland elever med hög frånvaro kräver dessa särskilda insatser. Utifrån elevernas bakgrund och boendesituation fordras att skolan utvecklar kontakten med boenden för ensamkommande, gode män och andra samhällsfunktioner. Projektet ser en stärkt samverkan med vårdnadshavare som ett viktigt utvecklingområde i arbetet med att främja elevnärvaron. Här kommer ske ett antal insatser för att skapa en gemensam plattform för att stödja elevens skolgång.

• Elevcentrerad undervisning
Bemötande och elevsyn är viktiga faktorer för skolan att arbeta med. Frågan om att se och bemöta elever utifrån ett positivt förhållningssätt där man tar tillvara elevernas styrkor och förutsättningar med fokus på lärandet kommer att beröras i form av fortbildningsinsatser vid studiedagar och personalkonferenser. Mentorskap, livskunskap och tjej/killgrupper kopplat till IM är viktiga forum för arbetet kring de horisontella kriterierna